KALİTE MALİYETLERİ ÖLÇÜMLERİNDE BELİRLENEN FIRSAT MALİYETLERİ

Öz Kalite, rekabetin en önemli unsurudur. İşletmelerin sürekliliği kavramı, toplam kalite yönetiminin strateji olarak kabul edilmesini zorunlu kılar. Kalite; üst yönetim tarafından üretim girdilerinin tedarikinden alıcıların hoşnutluğunu sağlamaya kadar uzanan süreçte, sürekli gelişimi ve ilk defada doğruyu yapmayı amaç edinerek, kusursuzluk arayışına sistemli bir yaklaşımdır. Kıt kaynakların israfını önleme ve değer katmayan faaliyetlerden arınma neticesinde düşük maliyet ve yüksek tatmin sağlamak için kalite maliyetlerinin hesaplanması gereklidir. Kalite maliyetlerini doğru hesaplamak, önemli bir yönetim aracıdır. Yöneticiler, belirli zaman diliminde çeşitli kısıtlamalar altında isabetli kararlar alabilmeleri için yönetim muhasebecilerine çok sık başvururlar. Yönetim muhasebecileri, kalite maliyetlerini tanımlarlar ve periyodik olarak hesaplayarak rapor sunarlar. Maliyet farklılıklarından doğan alternatifler arasında seçim yapmada, gerçek maliyet kalemi olmayan fırsat maliyetlerini raporlamak hayati önem taşımaktadır.

Kaynakça

Bağrıaçık, Atilla, Münevver Şimşek. Belgelerle Uygulamalı Hizmette Kalite, Bilim Teknik Yayınevi, İstanbul 1997.

Doğan, Zeki. “Maliyet Yönetiminde Yeni Bir Yaklaşım (Ürün Yaşam Seyri Maliyetleme Yöntemi)”, Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, (Mödav), Cilt:2, Sayı:1, Mart 2000. Efil, İsmail. Toplam Kalite Yönetimi Ve Toplam Kaliteye Ulaşmada Önemli Bir Araç Iso 9000, Vipaş A.Ş., 3. Baskı, Bursa, 1998.

Ergün, Ülkü. “Muhasebe Mesleğinde Toplam Kalite Yönetiminin Gerekliliği”, Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, (MÖDAV), Cilt:1, Sayı:2, Haziran 1999.

Garrıson, Ray H., Eric W. Noreen. Managerial Accounting, University Of The Washington, Ninth Edition, Irwin Mcgraw-Hill, 2000.

Güneş, Mustafa, Alı Riza Firuze, Esin Firuzan. Tam Zamanında Üretim (Jit) Ortamında Stok Kontrolü Ve Toplam Kalite Yönetimi, Barış Yayınları, İzmir, 1999.

Gürsoy, Cudi Tuncer. Yönetim Ve Maliyet Muhasebesi, Beta Basım-Yayım Dağıtım Aş, 2. Bası, Eylül 1999, İstanbul.

Horngren, Charles, T, George Foster, M.Srikant Dater. Cost Accounting, Prentice Hail International, Ine. Ninth Edition, 1997.

Karakaya, Mevlüt. “Yeni Üretim Ortamlarında Ürün Maliyetleme Unsurlarının Bileşimi Ve Teknoloji Muhasebesi”, Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, (MÖDAV), Cilt:1, Sayı:2, Haziran 1999.

Karcıoğlu, Reşat. Stratejik Maliyet Yönetimi, Aktif Yayınevi, İstanbul, 2000

Raıborn, Cecily, Kinney Barfield. Managerial Accounting, Third Edition, South- Western College Publishing Copyright, 1999.

Sezer, Erdem. Küçük Ve Orta Boy İşletmelerde Belgelerle Uygulamalı Iso 9000, Bilim Teknik Yayınevi, İstanbul, 1999.

Yükçü, Süleyman. Kalite Maliyetlerinin Muhasebeleştirmesi, Anadolu Matbaacılık, İzmir, 1999.

Yükçü, Süleyman. Yönetim Açısından Maliyet Muhasebesi, Cem Ofset 4. Baskı, İzmir, 1999.

Yıldıztekin, İhsan. “Maliyet Verilerinin Alternatif Seçim Kararlarında Kullanılması”, Basılmamış Doktora Tezi, Erzurum, 1996.