Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 25

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türklerde şamanizm ve oyun ilişkisi

Yazar kurumları :
Adıyaman Üniversitesi Devlet Konservatuvarı1
Görüntülenme :
759
DOI :
Özet Türkçe :

Bugün din olarak değil, bir inanç tekniği olarak tanımlanan ġamanizm; Türklerin ritlerini belirleyen ruhsal tutunma arzuları arasında en önemlisidir. Avcı göçebeler olarak yaĢayan Türklerin Ģamanlar olarak adlandırılmasının kaynağında tarımla uğraĢan toplumlara nazaran yaĢamı daha farklı algılama biçimleri olduğu görülür. ġamanın eylemi; gösteriye dayalı bir eylemdir. O, izlendiğinin bilinciyle topluca yapılan ayinlerden farklı olarak “kendini” sergileme eğilimindedir. ġamanizmin Orta Asya‟dan çıkıp Anadolu‟ya ulaĢması ve beraberinde hayvan mitleri, akrobatik hünerler, erginleme ritlerini taĢıması oldukça uzun bir sürecin sonucudur. Bu ritlerin Ġslami anlayıĢ içindeki Heterodoksiler üzerindeki belirleyiciliği; Totemizm ve Animizmin ġamanizm üzerindeki belirleyiciliğine benzer. Bu gösteriler Ġslamiyet öncesi çoktanrılı ve mistik dinlere özgü bir yapı olmakla birlikte Anadolu köylüsünün Ġslamiyet‟i kabullenirken geçmiĢ yaĢamlarına bağlılıklarının da göstergesidir. Bu anlamda ġamanın tiyatroyla olan bağı Türk toplumlarında „gelenekselleĢtirilmiĢ‟tir. ġamanın gösterisi özünde teatral öğeler içerir. Bu çalıĢma bu teatral iliĢkiyi kurmaya ve Türklerin Ġslamiyet öncesi ve sonrası dönemlerde bunu nasıl yaĢattıklarını göstermeye çalıĢmaktadır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Today Shamanism is defined not as a religion, but as a belief technique, which is the most important one among the spiritual hold desires that set the Turks‟ rites. The reason for using the term as shaman is related with the Turks‟ living as hunting wanderers and their different perceptions of life compared to the communities engaged in agriculture. Shaman's action is show-oriented.. Being consciousn of being watched, Shaman has a tendency to exhibit “himself” different from the processional rituals. Shamanism carried animal myths, acrobatic skills and the initiation rites, from Central Asia to Anatolia; which has has been a very long process. The decisiveness of these rituals on Heterodoksias in Islamic understanding is similar to the decisiveness of totemism and animism of Shamanism. In addition to being a typical structure for the pre-Islamic polytheist and mystical religions, these shows indicate loyalty to past lives when the Anatolian peasants recognized Islam. In this sense, the relationship of Shaman with the theater can be defined as “institutionalized” in the Turkish communities. Shaman‟s show includes theatrical elements in essence. This study aims to make clear of the general points of this theatrical relationship and to demonstrate how the Turks made them live before and after the periods of accepting Islam

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :