Cilt: 2 Sayı : 3
ÇALIŞANLARIN ESNEK ÇALIŞMA MODELİ ÇERÇEVESİNDE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Belgin Aydıntan,Mustafa Kemal Kördeve

1.4K 129

Öz Günümüz çalışma hayatında işletmelerin en önemli sorunlarından birisi örgütsel bağlılıktır.Kurumlar örgütsel bağlılığı arttırmak için farklı stratejiler uygulayarak verimli çalışma modellerigeliştirme zorunluluğu duymuşlardır. Bu zorunluluğa iten başlıca sebepler olarak teknolojiningelişmesi, rekabetin artması, küreselleşme, hizmet sektöründeki ekonomik gelişmeler, iş gücüniteliğinin değişmesi, çalışanların bilinçlenmesi ve ihtiyaçlarının artması, sendikal faaliyetler vehukuki mevzuların işlerlik kazanması gibi nedenler sayılabilir.Bu çalışmada yukarıda değinilen faktörler ve durumlar göz önüne alınarak çalışanlarınörgütsel bağlılığı ile farklı esnek çalışma modelleri arasındaki ilişki araştırılmıştır. Araştırma anketyöntemi ile gerçekleştirilmiştir. Anket soruları üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümdekatılımcılara ait demografik değişkenler yer almaktadır. İkinci bölümde esnek çalışma ile ilgilisorular yer almakta olup üçüncü bölümde ise örgütsel bağlılığa yönelik sorular sorulmuştur.Örgütsel bağlılığa ilişkin sorular Allen ve Meyer tarafından 1991 yılında geliştirilen örgütselbağlılık ölçeği kullanılarak hazırlanmıştır. Hazırlanan anket sağlık sektöründe çalışan (sağlıkprofesyonelleri harici) 224 personele yapılmış olup anket sonuçları SPSS 22.0 paket programınagirilerek çalıştırılmıştır. Araştırma sonucuna göre esnek çalışma uygulamaları ile örgütsel bağlılıkarasında zayıf, pozitif yönde anlamlı ilişki bulunmuştur.
Anahtar Kelimeler: Esnek Çalışma

Kaynakça

Alkan Meşhur, F.H., (2007). Geleceğin Çalışma Biçimi Tele Çalışmaya İlişkin Yaklaşımlar.
Belgin Aydıntan,Mustafa Kemal Kördeve