Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 24

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Görsel sanatlar öğretmeni adaylarinin kaygi düzeylerinin çeşitli değişkenler açisindan incelenmesi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Resim-iş Eğitimi Anabilim Dalı1
Görüntülenme :
597
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmada, görsel sanatlar öğretmeni adaylarının mesleki kaygı alanlarına iliĢkin kaygı düzeyleri ortaya konmaya çalıĢılmaktadır. Bu amaç doğrultusunda yürütülen araĢtırmanın evreni, Türkiye’deki Eğitim Fakültelerinin Resim-iĢ öğretmenliği Anabilim Dalı son sınıf öğrencileridir. AraĢtırmanın örneklemini, Ağrı Ġbrahim Çeçen Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, Uludağ Üniversitesi, Resim- iĢ Eğitimi Anabilim Dalı son sınıf öğrencileri oluĢturmaktadır. Araştırmada veriler, kaynak tarama ve “Öğretmen Adayı Kaygı Ölçeği” yoluyla toplanmıştır. Veriler SPSS 13.0 ortamında çözümlenmiĢ, bulgular yorumlanarak görsel sanatlar öğretmeni adaylarının taşıdıkları mesleki kaygı düzeyi, “kaygı alanları” bakımından saptanmaya çalışılmıştır. Araştırmada öğretmen adaylarının mesleki kaygılarının cinsiyet, ailelerinin gelir düzeyleri ve mezun oldukları lise türüne göre anlamlı farklılık gösterip göstermediği sorusuna cevap aranmştır. Araştırmanın bulgularına göre, cinsiyet “görev, ben ve öğrenci merkezli kaygılarda” anlamlı farklılığa yol açacak bağımsız bir değiĢken değilken, ailelerin gelir düzeyinin yüksek olması “görev, ben ve öğrenci merkezli kaygıları” anlamlı ölçüde azaltan bir bağımsız değişken olarak karĢımıza çıkmıştır. Ayrıca araştırma bulguları, görsel sanatlar öğretmeni adaylarının düĢük düzeyde mesleki kaygıları olduğu sonucunu ortaya koymuştur

Özet İngilizce :

The purpose of this study is to investigate the conserns anxiety domains and the levels of visual art teacher candidates about their profession. The participants of the research is the fourth grade students of Vısual Art Teacher Training Departments in Turkey, and the sampling includes the three universities: Ağrı Ġbrahim Çeçen University, Atatürk University, Uludağ University. Data is collected through the “Anxiety Inventory of teacher Candidates” and the analysed with SPSS 13.0. The following questions have been handled in the study; do the occupational concerns of the future teachers vary according to the sex, income level of their families and they graduated high school type ? According to the findings of the study, sex and graduated high school type are not an independent variable to lead a significant difference in “task, I and student oriented concerns”. The high-income level of the families has revealed to be an independent variable, which significantly decreases the “task, I and student oriented concerns”. Finding show that the visual art teacher candidates have low levels of professional anxiety.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :