Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi

Yıl 2008 , Cilt , Sayı 20

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Görsel sanatlar öğretmen adaylarının denetim odaklarına ilişkin algılarının çeşitli değişkenlere göre incelenmesi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi, Resim-iş Eğitimi Anabilim Dalı1
Görüntülenme :
584
DOI :
Özet Türkçe :

Denetim odağı kişinin olayları yönlendirme ve bireylerin kendi davranışları hakkındaki yargılarıdır biçiminde açıklanabilir. 1960 yılında Julian Robert tarafın-dan geliştirilen denetim odağı kavramı psikolojide kişiliğin önemli bir yönü olarak düşünülmektedir. Denetim odağı hayatta karşılaşılan olayların asıl nedenlerinin ne olduğuna dair kişisel algıya ait düşüncelerdir. Bu çalışmanın amacı görsel sanatlar öğretmen adaylarının denetim odağı dü-zeylerini bazı değişkenlere göre karşılaştırmaktır. Araştırmanın örneklemini Ata-türk Üniversitesi, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Resim-iş Eğitimi Ana Bilim Dalında öğrenim gören öğrenciler oluşturmak-tadır. Görsel sanatlar öğretmen adaylarının denetim odağını belirlemek amacıyla Rotter İç-Dış Denetim Odağı Ölçeği uygulanmıştır. Araştırma betimsel bir çalışma olup, 2007-2008 öğretim yılı güz döneminde, Resim-iş Eğitimi Anabilim Dalında öğrenim gören 1. sınıftan 18, 2. sınıftan 28, 3. sınıftan 13 ve 4. sınıftan 16 olmak üzere toplam 75 öğrenci katılmıştır. Öğrencilerin 32’si erkek ve 43’ü bayandır. Araştırmada elde edilen verilerin değerlendirilmesinde ve hesaplanmasında SPSS 13.0 istatistik paket program kullanılmıştır. Değişkenler arasında anlamlı ilişkinin olup olmadığı çapraz tablolardan elde edilen Ki-kare sonuçlarına göre değerlendi-rilmiştir. Anlamlılık düzeyi p<0,05 olarak kabul edilmiştir. Sonuç olarak, görsel sanatlar öğretmeni adaylarının denetim odağı puanları arasında sınıflar arasında anlamlı bir farklılık bulunamamıştır. Bulgulardan, Resim-iş Eğitimi Anabilim Dalı öğrencilerinin yüksek düzeyde içsel denetim odağına sahip oldukları saptanmıştır. Cinsiyetleri açısından denetim odağını öngörmede anlamlı bir farklılaşma görülmüş, kızların erkeklere oranla daha içsel denetim odaklı oldukları belirlenmiştir. Ayrıca denetim odağı ile akademik başarı değişkeni arasında anlamlı bir fark bulunmuştur. Bu verilere dayanarak iç denetim odağına sahip öğretmen adaylarında akademik başarının yüksek olduğu söylenebilir.

Özet İngilizce :

Focus of control can be defined as an individual’s control over events happening around them and individuals perceptions of them selved regarding their behaviours. Focus of control is considered an important aspect of personality in psychology. Focus of control is personal understanding of real reasons behind of life events. The purpose of this study is to examine the levels of focus of control according to different variables. The sample of this study consisted of student from Atatürk University. The scale of Rotter’s internal and exernal focus of control is used to determine visual art teachers focus of control. This is a descriptive study, A total of 75 students from (18 first year, 28 second year, 13 third year and 16 touth year) the department of art education. There were 32 male and 43 female students. SPSS 13.0 statistical software was used to analize the data chi square were calculated and used to determine if the relationship among variables were meaningful. The level of significance is assumed at p<0.05. In conclusion, there were not found any meaningful relationships in visual art teacher candidates from different that art education students had high scores of iner focus of control. In terms of gender, there were meaningful differences and female students had more iner focus of control than male students. In adition, it was found that there was a positive realionship between focus of control and academic success. Based on the data it can be said that, teachers candidats with highger focus of control will likely have more academic success.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :