Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 25

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Bir bireye portre çizimi yaptırılarak kazandırılabilecek bilgi ve beceriler

Yazar kurumları :
Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ANKARA1
Görüntülenme :
771
DOI :
Özet Türkçe :

Araştırmada, altı yaşında zihinsel anlamda özel gereksinimli bir bireye portre çizimi yaptırılarak kazandırılabilecek bilgi ve beceriler, bireyin baĢlangıç (öğretim öncesi) ve bitiş (öğretim sonrası) performans düzeyi gözlemlenerek değerlendirilmiştir. Araştırmanın evrenini, altı yaĢında zihinsel anlamda özel gereksinimli bir birey olan B.Ç. oluĢturmaktadır. Bu araştırmada, gözlem formu kullanılmıştır. Gözlem formu ile elde edilen bilgiler, B.Ç.’nin başlangıç ve bitişperformans düzeyi olarak ayrıştırılmış ve istatistiksel bilgileri yansıtan bir tablo oluĢturulmuştur. Araştırmada; B.Ç. porte çizimi yaparak; portre çizimine yönelik omuz, büyük-küçük, alt-üst (aĢağı-yukarı), içinde-dışında, sağ-sol (yan), ara-orta (arasında-ortasında) kavramlarını ve çizgisel yapıyı içeren gerekli bilgi ve becerileri edinmiĢtir. Bununla birlikte; B.Ç., porte çizimi yaparak, portre çizimine yönelik insan baĢı, insan yüzü, boyun kavramalarında; göstermeye dayalı bilgi ve becerileri edinmiĢ, sözel ifadeye dayalı bilgi ve becerileri ise edinememiĢtir; sonucuna ulaĢılmıĢtır. AraĢtırma sonunda, ortaya çıkan sorunlara dayalı olarak çeĢitli önerilere yer verilmiĢtir.

Özet İngilizce :

In the research; it has been evaluated with observing six years old a mentally exceptional child (before and after of his performance level) about teachable knowledge and skills with teaching portrait drawing. At the main base of the research (The research universe has been existed) it has been included B.Ç. who is six years old a mentally exceptional child. In the research, has been used a observing form. The datums which acquired by the observing form has been decomposed as a before and an after of his performance level and constituted as a table which inlcude statical datums. The conclusions of the research is mentioned that; B.Ç. acquired necessary knowledge and skills about the portrait drawing that are concept of shoulder, bigsmall, under-on (down-up), in-out, left-right (side), middle and structure of drawing with drawing a portrait; B.Ç. acquired necessary knowledge and skills which about showing and not acquired necessary knowledge and skills which about verbal expression with the portrait drawing that include concept of human head, human face and neck. These are the results of the research. Beside these, the researcher has given place to his (the) suggestions based upon the problems that has came out at the end of the research

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :