Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Asya Öğretim Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 1 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

The effect of laboratory practıces on learning of shaft critical speed subject in machinery dynamics class

Yazar kurumları :
Düzce Üniversitesi1
Görüntülenme :
506
DOI :
Özet Türkçe :

In the present study, the effect of a laboratory practice on learning of shaft critical speed subject in Machinery Dynamics class was investigated. The focus group of research consists of 20 undergraduate senior students in Mechanical Design Division at the University of Düzce, Turkey. The qualitative research method is used in this study. Semi-structured interview form was used for data collection. Interview was carried out as focus group discussions. The students were divided into three groups for interview. Data were collected performing the group interview before and after laboratory practice. Interviews were recorded by video-camera together with an educational scientist and a specialist questioner involved directly to group meeting. Then, the video-camera recording was converted to written document form for analysis. Then these documents were subjected to content analysis. Obtained concepts were classified on the base of interview questions. It has been observed that the teaching of the critical speed subject with laboratory practices besides the lecture has provided that the successes of the students have increased at a significant level. Based on the fact that the students cannot visualize the information they have been provided theoretically, it has been concluded that the practice should not only be performed during the lesson with mathematical calculations but also in real laboratory medium, personally. It is a fact that laboratory practices have been effective on the increase of general success of the critical speed subject and that the real medium of the performed practices have effected learning positively (Kılıç, Kara and Çiçek 2009; Kılıç, Kara and Çiçek 2010). With this study, it has been recognized that only lecture does not provide the realization of total learning. Based on the reality that the students cannot fully visualize in their minds the information that is taught to them in theory, it has been concluded that the practice should not only be performed in the lesson with mathematical calculations but within the real laboratory medium personally.

Özet İngilizce :

Bu çalışmada, Makine Dinamiği dersinde kritik hız konusunun öğrenilmesi üzerinde laboratuar uygulamasının etkisi incelenmiştir. Teknik Eğitim Fakültesi Makine Eğitimi Bölümü Tasarım ve Konstrüksiyon Öğretmenliği son sınıf öğrencilerinden Makine Dinamiği dersini alan yirmi iki (20) öğrenci araştırmanın çalışma grubunu oluşturmuştur. Çalışma, nitel araştırma yöntemiyle yapılmıştır. Araştırmada nitel veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Görüşme, odak grup görüşmesi olarak gerçekleştirilmiştir. Çalışma grubundaki öğrenciler, üç ayrı gruba bölünerek grup görüşmesi gerçekleştirilmiştir. Çalışma grubunu oluşturan öğrencilerle, laboratuar uygulamasından önce ve laboratuar uygulamasından sonra grup görüşmesi gerçekleştirilerek veriler toplanmıştır. Görüşmede bir eğitim bilimci, bir alan uzmanı ile birlikte soruları yöneltip görüşmeler video-kamerayla kayıt altına alınmıştır. Toplanan veriler, öncelikle kayıt cihazından çözümlenip yazılı bir doküman haline getirilmiştir. Bu dökümanlar daha sonra içerik analizine tabi tutulmuştur. Analizlerle elde edilen kavram ve cümleler görüşme soruları esas alınarak sınıflandırılmıştır. Kritik hız konusunun sadece teorik anlatımın yerine laboratuar uygulamaları ile işlenmesinin öğrenci başarısının anlamlı düzeyde artmasını sağladığı görülmüştür. Öğrencilerin teorikte öğrendikleri bilgileri zihinlerinde tam olarak canlandıramadıkları gerçeğine dayanarak uygulamanın sadece derste matematiksel hesaplarla değil bizzat gerçek laboratuar ortamında yapılması gerektiği sonucuna varılmıştır. Kritik hız konusunun genel başarısının yükselmesinde laboratuar uygulamalarının etkili olması yapılan uygulamaların, gerçek ortamlarının öğrenmeyi olumlu şekilde artırdığı bilinmektedir (Kılıç, Kara ve Çiçek 2009; Kılıç, Kara ve Çiçek 2010). Yapılan bu çalışma ile sadece düz anlatımın tam olarak öğrenmenin gerçekleşmesini sağlamadığının farkına varılmıştır. Öğrencilerin teorikte öğrendikleri bilgileri zihinlerinde tam olarak canlandıramadıkları gerçeğine dayanarak uygulamanın sadece derste matematiksel hesaplarla değil bizzat gerçek laboratuar ortamında yapılması gerektiği sonucuna varılmıştır.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :