Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Asya Öğretim Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 1 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Sınıf öğretmenliği öğrencilerinin çevreye yönelik tutumlarının belirlenmesi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Düzce Üniversitesi, Eğitim Fakültesi1, Fen Bilimleri Öğretmeni, Düzce MEM2
Görüntülenme :
410
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı sınıf öğretmenliği öğrencilerinin çevreye yönelik tutumlarının bazı değişkenler açısından incelenmesidir. “Öğretmen adayları çevreye yönelik ne düzeyde bir tutum göstermektedir?” sorusu araştırmanın problem cümlesini oluşturmaktadır. Bu araştırmanın modeli tarama modeli olarak belirlenmiş ve veri toplama amacıyla Çevresel Tutum Ölçeği kullanılmıştır. Ölçek beşli likert tipi bir ölçektir. Ölçekten alınabilecek en düşük puan 21, en yüksek puan ise 105’tir. Bu araştırmada ölçeğin Cronbach alfa değeri 0.82 bulunmuştur. Bu araştırma Eğitim Fakültesi Sınıf öğretmenliği programında eğitim gören 45 öğrenci ile yapılmıştır. Verilerin analizinde, öğretmen adaylarının, çevre sorunlarına yönelik tutumlarının, çeşitli değişkenler açısından anlamlı farklılık gösterip göstermediğinin belirlenmesi için yüzdelik, ortalama, standart sapma, ANOVA istatistiği ve t testi uygulanmıştır. Araştırmaya katılan öğrencilerin; % 64,4’sı kız (n:29), % 35,6’ü erkek (n:16) idi. Öğrencilerin “Çevresel Tutum Ölçeği” puan ortalaması 85.11 ± 8,927 olarak saptanmıştır. Bu ortalama 5 üzerinden 4.05 değerindedir. Bu puan ortalaması öğretmen adaylarının çevreye yönelik tutumlarının istenen düzeyde olduğunu göstermektedir. Öğrencilerin ölçek maddelerinden en yüksek puanları “Yerlere çöp atan yâda tükürenlere müdahale edilmelidir (4.49)” “Ozon tabakasındaki incelme tüm insanları tehdit etmektedir (4,40)”, “Ozon tabakasına zarar veren, teknoloji ürünlerinin protesto edildiği toplantılar düzenlenmelidir (4.33)” en düşük puanları ise “Geri kalmış ülkelerdeki beslenme yetersizliği, çevre sorunlarının bir sonucudur (3.53)”, “Ülkelerin, kendi doğal kaynaklarını istedikleri gibi kullanmalarına Birleşmiş Milletler dahil, hiç bir kurum yada kuruluş karışmamalıdır (3.67)” ve “Konut ve iş yerlerinde doğalgaz kullanmanın hava kirliliği sorununun çözümüne bir katkısı olamaz (3.73)” maddelerinden aldıkları belirlendi. Araştırma sonuçlarına göre sınıf öğretmenliği ikinci sınıf öğrencilerinin çevreye yönelik tutumlarının; cinsiyete, anne ve babanın eğitim düzeyine, ailenin ekonomik durumuna, yaşanılan yerleşim birimine ve sigara içme durumuna göre anlamlı bir ilişkiye rastlanmamıştır. Ancak eğitimleri sırasında ailesi ile kalan öğrencilerin yurtta kalan öğrencilere göre anlamlı düzeyde daha düşük çevresel tutum puanına sahip olduğu belirlenmiştir.

Özet İngilizce :

The purpose of the study is to determine the candidate teachers’ attitudes towards environmental problems with respect to some variables. The descriptive survey method has been used in the research. This research was gone through with 45 candidate teachers who attend to the department of class teaching in Education Faculty. In this research, “Environmental Attitude Scale” is used a way of data collecting. Inner consistency is found α=.82. Five-likert scale was used for the survey. p<.05 meaningfulness level was taken into consideration for the test of meaningfulness of groups. The maximum grade which can be taken from the scale is 105, and the minimum is 21. For the analysis of the data was used percentage, mean, standard deviation, Anova statistics and t test to determine whether the candidate teachers’ attitude change meaningfully according to various differences. The surveyed students were 64.4% girls (n = 29) and 35.6% men (n = 16).. Students' "Environmental Attitude Scale mean score was 85.11 ± 8.92. Students were received the high points from scale items “The people who drop litter or spit must be obstructed (4.49)”, "in the ozone layer thinning all the people are threatening (4.40", “Meetings which protesting technology products that harm the ozone layer should be held (4.33)” and the low scores were determined of the items " Malnutrition in underdeveloped countries is a result of environmental problems (3.53)”, “the United Nations, including any corporations or institutions must not involved to country of its natural resources as they wish to use (3.67)", “Use of natural gas at home and offices cannot contribute to the solution of the air pollution problem ( 3.73)”. Consequently, what is confirmed is that the candidate teachers’ attitude towards the environmental problems do not show a meaningful difference according to gender, education level of mother and father, economic situation of the family, neighborhood where they lived the longest, whether they smoke or not. However, it was found that significant differences according to home where they live during their training.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :