Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Asya Öğretim Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 1 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Sınıf öğretmenlerine yönelik üstün yetenekli öğrencileri belirleme bilgi testi’nin geliştirlmesi: geçerlik ve güvenirlik çalışması

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Düzce Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü Üstün Zekalılar ABD1
Görüntülenme :
566
DOI :
Özet Türkçe :

Öğretmenler, öğrencilerin birinci derecede eğitiminden sorumlu olan kişilerin başında gelir. Öğretmenlerin mesleki yeterlilikleri ve kişilik özellikleri öğrencilerinin akademik, bilişsel ve duyuşsal gelişimini etkilemektedir. Bu araştırmada, sınıf öğretmenlerinin üstün yetenekli öğrencilerin belirlenmesi konusunda bilgi düzeyinin değerlendirilmesi amacıyla kullanılabilecek bir bilgi testi geliştirilmesi amaçlanmıştır. Araştırma, tarama modelinde betimsel desende tasarlanmıştır. Araştırma evreni, 2010-2011 kesitinde Tekirdağ İl genelinde genel eğitim okullarında görev yapan 2160 sınıf öğretmeninden meydana gelmektedir (Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü İstatistikleri, 2011). Araştırmada ön uygulama kapsamında sekiz farklı okulda çalışan 54 öğretmene; asıl uygulamada ise 59 farklı okulda çalışan toplam 417 öğretmene ulaşılmıştır. Uygulama öncesi geliştirilen taslak form 4 uzmanın görüşüne sunulmuş, böylece kapsam geçerliliği sağlanmıştır. Veriler, 32 sorudan oluşan beş seçenekli bir test aracılığı ile toplanmıştır. Testin geçerlilik analizleri yapılırken madde güçlüğü, madde ayırt ediciliği ve çeldiricilerin dağılımı incelenmiştir. Güvenilirlik için Kuder- Richard 20 formülü hesaplanmıştır. Araştırma sonucunda 19 maddeden oluşan, güvenilirlik katsayısı .79 olan bir ölçme aracı geliştirilmiştir. Üstün Yetenekli Çocukları Tanıma Bilgi Testi geliştirilmesine ilişkin bulgular incelendiğinde, aritmetik ortalama  = 10.23 ve çarpıklık katsayısının -.41 olmasından dolayı dağılımın çok az sola çarpık; basıklık katsayısının -.87 olmasından dolayı dağılımın kısmen basık olduğu ifade edilebilir. Bu durumda test başarısının orta düzeyde ve testin orta güçlükte olduğu söylenebilir. Testin standart sapması 4.30 olarak tespit edilmiştir. On dokuz sorudan oluşan ve 394 kişiye uygulanan,  = 10.23 sahip bir testte bu değerin büyük olduğu söylenemez. Araştırmada, deneklerin başarı ortalamasının %53.84 olduğu tespit edilmiştir. Bu bulgu, öğretmenlerin konuya ilişkin hazır bulunuşluklarının yeterli olmadığına işaret etmektedir. Bu sonuca göre üstün yetenekli bireylerin özellikleri, zeka kuramları ve öğretmenlerin kullanabileceği değerlendirme araçları konularında hizmet içi eğitimler verilmesi gerektiği söylenebilir.

Özet İngilizce :

The teachers are the primarily responsible people for the education of the students. The teachers’ Professional skills and personal characteristics influence the students’ academic, cognitive and emotional development. In this research, it is aimed to develop a knowledge test to assess elementary school teachers’ knowledge level in the identification of talented students. The research has been designed in the form of a descriptive patterns from scanning models. 2160 elemenraty school teachers who in general education schools in Tekirdağ province constitute the universe of this study . In this research, 54 teachers from 8 schools for the pilot study and 417 teachers from 59 schools for the main study could be provided. Content validity of the pilot form was provided by opinion from 4 experts. The data was obtained through a 5 point multiple-choice test of 32 questions. Item difficulty, item discrimination and the dstractor distribution were investigated during the test validity analysis. For reliable analysis, Kuder-Richard 20 formule was estimated. As a result of the research 19 item test with .79 reliability co-efficient has been developed. When the findings about the Knowledge Test About Talented Students are analysed, it can be expressed that the distribution is negatively skewed because of the arithmetic mean is  = 10.23 and the coefficient of skewness is -.41 while kurtosis is slightly low depending on the .87. Thus, test success and test difficulty are at a medium level. Test standart error was determined as 4.30. It is unlikely to claim that  = 10.23 is high depending on a 32- question-test which was applied to 394 participants. In this study, it is determined that participants achievement level is %53.84. This finding indicates that the teachers’ readiness level is not high. According to the results of the research, it can be concluded that the teachers should be provided with in-service education on the characteristics of talented students, theories of intelligence and assessment tools the teachers can use.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :