Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Asya Öğretim Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 1 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ortaokul öğrencilerinin teknolojiye yönelik tutumlarının ve tutumlarını etkileyen faktörlerin incelenmesi

Yazar kurumları :
Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü1, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Eğitim Fakültesi2
Görüntülenme :
538
DOI :
Özet Türkçe :

Teknoloji, sadece bilgisayar gibi elektronik cihazlar ve bunların çeşitli uygulamaları değildir. Teknoloji bireylerden, kültürden ve doğadan etkilenir. Teknoloji insanların istek ve ihtiyaçlarını gidermek için araçlar, yapılar veya sistemlerin geliştirildiği ve değiştirildiği bir süreçtir. Özellikle 17. yüzyılda bilim ve teknoloji alanındaki gelişmelerin etkileri sosyal hayata yansımış ve bu durum da bilim, teknoloji ve toplum arasında bir etkileşimin başlamasına neden olmuştur. Teknolojinin insan hayatına etkileri sonucu, teknoloji ve toplum arasında yeni bir çalışma alanı açığa çıkmış ve teknolojiye karşı tutumlar oluşmaya başlamıştır. Bir ülkenin bilgi toplumu haline gelebilmesi, o toplumun alan eğitimindeki gelişmesi ile ilişkilidir. Teknoloji okuryazarlığı bireylerin teknolojiyi anlama, kullanma, yönetme ve değerlendirmesi olarak tanımlanmaktadır. Bireylerin teknolojiye yönelik tutumlarının olumlu yönde geliştirilmesi ve bilinçlendirilmeleri, eğitim programlarında belirlenen hedeflere ulaşmada bir basamak ileri gidilmesinde, konuların somutlaştırılması, bilgi paylaşımı ve öğrenci başarısının artması gibi konularda yardımcı olacak bir özelliğe sahiptir. Teknolojiye yönelik çalışmalar incelendiğinde yapılan çalışmaların genellikle öğretmen adayları ile gerçekleştirilmiş olduğu görülmektedir. Bu çalışmanın amacı ortaokul 6., 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin teknolojiye yönelik tutumlarını ve teknolojiye yönelik bu tutumlarını etkileyen faktörleri incelemektir. Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden biri olan durum çalışması kullanılmıştır. Çalışmanın katılımcı grubunu 2012–2013 eğitim yılı ikinci döneminde Sakarya ili merkez ilçesinde sosyo-ekonomik düzeyi orta seviyede olan bir ortaokulda öğrenim görmekte olan 6. sınıf (N=2), 7. sınıf (N=3) ve 8. sınıf (N=5) öğrencileri oluşturmaktadır. Çalışmada veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme soruları kullanılmıştır. Çalışmada verilerin analizinde nitel analiz yöntemlerinden biri olan içerik analizi kullanılmıştır. Elde edilen bulgular öğrencilerin teknolojiye yönelik olumlu ve olumsuz tutumlara sahip olduğunu göstermektedir. Olumlu tutumu etkileyen faktörler olarak teknolojinin faydalarının dikkate alınması, öğrencilerin ilgi alanlarına girmesi ve özellikle derslerinde faydalı olması görülmektedir. Olumsuz tutumu etkileyen faktörler olarak ise, teknolojinin temelde radyasyon gibi zararlı özellikler içermesi ve zaman kaybettirmesi görülmektedir. Çalışma sonunda elde edilen bulgular doğrultusunda çalışmaya ve gelecek araştırmalara yönelik önerilere yer verilmiştir.

Özet İngilizce :

Technology is not only electronic tools or their applications like computer. Technology is a process in which systems are developed and changed to human beings' wishes and needs satisfy. Especially in 17th century effects of development and technology in reflected to social life and this had caused to start an attraction between science, technology and society. As a result of technology's effects on human life a new research area has occurred and attitudes towards technology have started to develop. It is related with the development in content knowledge to become a knowledge society technological literacy us defined as individual s' understanding, using, directing and evaluating technology. When analyzed for technology studies it is seen that the studies generally are carried out with pre-service teachers. The purpose of the study is to investigate of middle-school 6., 7. & 8. grade students’ attitudes toward technology and factors affecting the attitudes. In the study, case study was selected as one of the qualitative research methods. The study was conducted with the participation of 6th grade (N=2), 7th grade (N=3) and 8th grade (N=5) students who educating in a middle-school in Sakarya city during 2012-2013 second semester. In the study, semi-structured questions were used to interview with students prepared by the researchers and controlled by the an expert in the field of technology education. Interviews were recorded and all personal information was kept confidential. Content analysis was used to analyze all data. Findings show that students have positive and negative attitudes toward technology. It is seen as positive factors that consideration of the benefits of technology, the interest of students and especially useful in their courses. It is seen as negative factors that technology basically contains harmful properties such as radiation and expenditure of time. Furthermore, factors affecting that students develop positive and negative attitudes toward technology are lure of computer games, affectation that other children and development of technology constantly. At the end of the study, suggestions were given for our research, further research and researchers.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :