Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

ASOSJOURNAL

Yıl 2013 , Cilt 1 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Teachers’ perception of disruptive student behaviors in university preparatory classes

Yazar kurumları :
Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi1, Özyeğin Üniversitesi2
Görüntülenme :
471
DOI :
Özet Türkçe :

The purpose of this study is to identify the disruptive student behaviours observed by teachers of English in university preparatory classrooms. The teachers‟ perceptions on students‟ behaviours described as “disruptive” and common disruptive student behaviours in the classrooms were investigated. This study seeks answers for the following questions: How do teachers of English in university preparatory classrooms perceive disruptive student behaviours? What types of disruptive student behaviour do the teachers of English encounter in their classroom s? What are common disruptive behaviours observed by teachers of English in university preparatory classrooms? Is there any significant relationship between the teachers‟ gender, age, experience, the department they graduated from, the number of classes th ey teach and the number of students they have in their classrooms and their perceptions to disruptive student behaviour? This research was a descriptive study. 40 teachers of English in preparatory classes of Çukurova University School of Foreign Language s participated in this study. The data was collected through a questionnaire. The questionnaire consisted of two parts. In the first part, there were questions about the participants‟ gender, age, experience, the department they graduated from, the number of classes they teach and the number of students they have in their classrooms. In the second part, the perceptions of English language teachers in university preparatory classrooms of the disruptive student behaviours were investigated. The results indic ated that “Using a mobile telephone during the lesson”, Arguing or disagreeing with the teacher or other pupils”, “Cheeky or rude remarks or replies to the teacher” “Cheating”, “Not studying regularly” were common disruptive student behaviours. Besides, “Goofing off” was the most commonly encountered misbehaviour type. Lastly, there was a significant relationship between the teachers‟ gender, age, teaching experience, the number of classes they teach and the number of students they have in their classrooms and their perceptions of disruptive student behaviour. However, there was no significant relationship between the department the teachers graduated from and their perceptions of misbehaviour.

Özet İngilizce :

Bu çalışmanın amacı, üniversite hazırlık sınıflarındaki İngilizce öğretmenleri tarafından gözlenen istenmeyen öğrenci davranışlarını belirlemektir, Öğretmenlerin , “istenmeyen” olarak tanımlanan öğrenci davranışlarını algıları ve sınıflarındaki yaygın istenmeyen öğrenci davranışları araştırılmıştır. Bu çalışma şu sorulara cevap aramaktadır: Üniversite hazırlık sınıflarındaki İngilizce öğretmenleri istenmeyen öğrenc i davranışlarını nasıl algılamaktadır? İngilizce öğretmenleri sınıflarında ne tür istenmeyen öğrenci davranışlarıyla karşılaşmaktadır? Üniversite hazırlık sınıflarındaki İngilizce öğretmenleri tarafından yaygın olarak gözlenen istenmeyen öğrenci davranışla rı nelerdir? Öğretmenlerin cinsiyeti, yaşı, deneyimi, mezun oldukları bölüm, ders verdikleri sınıf sayısı ve sınıflardaki öğrenci sayısı ile sınıf içi istenmeyen davranışları algıları arasında anlamlı bir ilişki var mıdır? Bu araştırma, tanımlayıcı bir çal ışmadır. Bu çalışmaya, Çukurova Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu Hazırlık sınıflarında görev yapan 40 adet İngilizce öğretmeni katılmıştır. Veriler bir anket yoluyla toplanmıştır. Anket iki bölümden oluşmaktadır. Birinci kısımda, katılımcıların cin siyeti, yaşı, deneyimi, mezun oldukları bölüm, ders verdikleri sınıf sayısı ve sınıflardaki öğrenci sayısı hakkında sorular vardı. İkinci kısımda ise üniversite hazırlık sınıflarındaki İngilizce öğretmenlerinin sınıflarındaki istenmeyen davranışlar hakkınd aki algıları araştırıldı. Sonuçlara göre, “ders esnasında cep telefonu kullanmak”, “sınıftaki diğer öğrencilerle ya da öğretmenle fikir ayrılığı yasamak ya da tartışmak”, “öğrenmene karşı arsızca ya da kaba sözler ya da cevaplar söylemek”, “kopya çekmek”, “düzenli olarak ders çalışmamak” yaygın olarak meydana gelen sınıf içi istenmeyen davranışlardı. Ayrıca, “derslerden kaytarma” en yaygın olarak karşılaşılan istenmeyen davranış türüydü. Son olarak, öğretmenlerin cinsiyeti, yaşı, deneyimi, ders verdikleri s ınıf sayısı, sınıflardaki öğrenci sayısı ile sınıf içi istenemeyen davranışları algıları arasında anlamlı bir ilişki bulundu. Buna rağmen, öğretmenlerin mezun oldukları bölüm ile sınıf içi istenemeyen davranışları algıları arasında anlamlı bir ilişki bulun amadı.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :