Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

ASOSJOURNAL

Yıl 2014 , Cilt 2 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ilkokul düzeyindeki farkli ders kitaplarinda bariş ve savaş kavramlarina yer veriliş düzeyinin karşilaştirmali olarak incelenmesi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
MEB1
Görüntülenme :
730
DOI :
Özet Türkçe :

Barış ve savaş kavramları, insanlığın varoluşundan bu yana insanların

hayatında hep var olagelmiştir. Türk Dil Kurumu ‘barış’ı, uyum, karşılıklı anlayış

ve hoşgörü ile oluşturulan ortam, şeklinde tanımlarken, “savaşı” da uğraşma,

kavga, mücadele olarak tanımlamıştır. Savaş ülkeler, milletler hatta küçük topluluklar

arasında çok sık ve yaygın bir şekilde gerçekleşirken, barış ortamını hazırlamak ve

sürdürülebilir kılmak bu kadar kolay olmamaktadır. İnsanın doğasında var olan bu

durumu, en aza indirmenin yolu da barış değerini yeni kuşaklara kazandırmaktır.

Eğitimde kalıcı değerler kazandırmak erken yaşlarda başlanmalı ve süreklilik arz

etmelidir. Bu eğitimin verilmesinde ilkokul en büyük temeli oluşturmaktadır.

İlkokul 2. ve 3. Sınıflarda okutulan Türkçe ve Hayat Bilgisi 4. Sınıflarda

okutulan Türkçe, Sosyal Bilgiler ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ders

kitaplarındaki yazınsal metinlerde barış ve barışla ilgili değerlere ne düzeyde yer

verildiğini ortaya koyarak karşılaştırmak amacını güden bu çalışma tarama türü

niteliksel bir çalışmadır. Ders kitapları üzerinde çalışıldığı için verilerin

değerlendirilmesinde içerik analizi kullanılmıştır. Çalışmada ana kategori olarak

“barış” kavramı ele alınmıştır. Alt kategoriler; hoşgörü, sevgi ve savaş olarak

belirlenmiş. Çalışmada bağlam birimi olarak “cümle” seçilmiş ve alt kategorilerin

her bir cümlede ne sıklıkla geçtiği saptanmıştır. Yani, bağlam birimi olarak seçilen

her bir cümle içindeki alt kategorilere karşılık gelen sözcükler sayılmıştır.

Araştırmanın güvenilirliği için kodlayanlar arasında en az %70’lik bir görüş birliği

gereklidir (Yıldırım ve Şimşek, 2006). Araştırmanın güvenilirliğini arttırmak amacıyla

araştırmacılar kodlamaları bağımsız olarak yapmış ve %85 oranında

görüş birliği sağlanmıştır. Anılan ders kitaplarının incelenmesi sonucunda ilkokul ders

kitaplarında yer alan metinlerde barış ve muadili kavramlara yeteri kadar yer

verilmediği tespit edilmiştir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Peace and war concepts has existed in human life from past to present.

Turkish Language Society defines the “peace” as an environment which is

organized with conformity, mutual understanding and indulgence, whereas it

defines the “war” as quarrel, fight and struggle. It is not easy to maintain and keep a

peaceful environment although war is very common and widespread between

countries, nations and even small societies. The peace value should be transferred

to new generations so that this reality existing in human nature can be minimized.

Transferring the permanent and lasting values must start at early stages and be

continuous in education. Primary school is the most important basis for such an

education. This study is a qualitative survey which aims at presenting and comparing

to what extent the peace and peace related values are given in the written texts of

Turkish and Social Sciences coursebooks for 2nd and 3rd grades and Turkish,

Social Studies and Religion and Morality coursebooks for 4th grade. Content

analysis is used as a tool for evaluation of the data as a result of the study on

coursebooks. In this study, the concept of “peace” is discussed as the major

category. Sub-categories are identified as indulgence, love and war. “Sentence” is

selected as a context unit and the frequency of its occurrence in sub-categories is

determined. So, words which are chosen as a context unit and corresponding to

sub-categories are counted. The consensus at least the rate of 70% is required for

the reliability of the research (Yıldırım and Şimşek, 2006).The researchers made

individual encoding due to improve the reliability of the research and 85% of

consensus was achieved. As a result of the review of the aforementioned books, it

is seen that the peace and peace related concepts are not included enough in the

texts of primary school coursebooks.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :