Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

ASOSJOURNAL

Yıl 2013 , Cilt 1 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ilköğretim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin örgütsel sessizlik yaşama nedenleri: nitel bir çalışma

Yazar kurumları :
Gazi Üniversitesi1, Aksaray Üniversitesi2
Görüntülenme :
888
DOI :
Özet Türkçe :

Eğitim örgütlerinde yapılan araştırmalar incelendiğinde, örgütsel sessizliğin yüksek düzeyde yaşandığı, yönetici ve öğretmenlerin, olay ve durumlar karşısında konuşmak yerine sessiz kalmayı tercih ettikleri görülmektedir. Örgütsel sessizliğin, bilgi ve den eyimleri paylaşmama, çok yönlü perspektiflerden mahrum kalma, işlerin iyileştirilmesi çalışmalarına kayıtsız kalma, açık iletişim ve yapıcı diyaloglar kuramama, kurumu sahiplenmeme, performansta düşüş, haksızlığa tepki gösterme yerine pasif kalma, görüşler ini açıklamada gönülsüz olma gibi sonuçlara yol açtığı görülmektedir. Örgütlerin psikolojisini olumsuz yönde etkileyen sessizlik iklimi, örgütsel davranış örüntüleri üzerinde belirleyici bir etkiye sahiptir. Bu araştırmanın amacı, ilköğretim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin örgütsel sessizlik yaşama nedenlerini saptamaktır. Araştırma nitel araştırma modeline göre yapılandırılmıştır. Nitel araştırma desenlerinden olan olgu bilim (fenomenoloji) kullanılarak gerçekleştirilen bu araştırmanın çalışma grub u, amaçlı örnekleme yöntemlerinden, kartopu veya zincir örnekleme yöntemi ile belirlenen 4 ilköğretim kurumu öğretmeninden oluşmaktadır. Açık uçlu sorular ve yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılarak elde edilen veriler, içerik analizi tekniği kull anılarak analiz edilmiştir. Yapılan içerik analizi sonucunda ortaya çıkan kodlardan bazıları; yöneticinin „sözde‟ ilgileniyor görünmesi, adil olmayan uygulamalar (ayrımcılık/kayırmacılık vb.), meslektaşların düşük performansı, konuşmanın faydasız olduğu inancı olarak belirlenmiştir. Araştırma sonucunda, ilköğretim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin örgütsel sessizlik yaşama durumlarının; yönetsel, örgütsel, işle ilgili ve ilişkisel nedenlerden kaynaklandığı saptanmıştır. Öğretmenler genellikle, ilişkis el nedenlerden konuşmanın faydasız olduğu ve yönetsel nedenlerden yöneticinin sözde ilgileniyor görünmesi sebebiyle örgütsel sessizlik yaşamaktadırlar. Örgütsel sessizlikle başa çıkılabilmesi için, daha aktif ve yeniliklere açık olunması, bireyselliğe önem verilmesi, uzlaşmacı bir yaklaşıma sahip olunması ve mesleğin uygulayıcılarının gönüllü ve istekli kişilerden seçilmesi gerektiği belirlenmiştir.

Özet İngilizce :

The purpose of this study is to determine the causes of organizational silence experienced by primary school teachers.This research was structured with qualitative research app roach. Study group of this study consists of four primary schools teachers as determined by a snowball or chain sampling method. The data was collected through semi - structured interviews and open - ended questionnaires from 4 participants and were analyzed u sing content analysis technique.As a result of the research, organizational silence is experienced by primary school teachers is derived from administrative, organizational, work - related, and relational reasons.Teachers thoughts about it would be useless t o talk because of relational reasons, and school administrators seem to be interested in the so - called because of administrative reasons lead to organizational silence. According to participants, to deal with organizational silence, to be more active and o pen to new ideas, emphasis on individuality, to have a conciliatory approach, and selecting the practitioners of the profession from willing and voluntary people are required.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :