Mekanları Bağlamında Özbek Efendi Fıkraları

Mekân ve mekâna ait unsurlar ürünün üslubunun şekillenmesinde önemli bir yere sahiptirler. Anlatının anlam çerçevesine girebilmek, anlatının mekânla olan bağını çözmekten geçer. Bu hususun önemi araştırmacılar tarafından fark edilmiş ve Türk sözlü geleneğinde önemli bir yere sahip olan destanlar başta olmak üzere masal ve halk hikâyelerinde mekân ve mekâna ait unsurlar üzerinde çeşitli incelemeler yapılmıştır. Anlatının üslup özelliklerinin net bir şekilde anlaşılması mekân-üslup özelliklerinin bilinmesinden geçmektedir. Bizim de bu çalışmadaki amacımız, Özbek sahasında Afandi tipi etrafında gelişen fıkraların mekânla olan ilişkisi üzerinde bir değerlendirme yaparak fıkralardaki üslup özelliklerini ortaya koymaktır. Fıkradaki olayların geçtiği mekânlar ve bu mekânların özelliklerinin yaratmaya ne ölçüde etki ettiklerini tespit ederek konuya katkıda bulunmaya çalışılacaktır. 
Anahtar Kelimeler:

Mekân, anlatı, Üslup

The Uzbek Afandi Anecdotes On the Context of The Location’s

Location and the elements belonging to it have a main place on the forming of narrative’s fashion. To master a narrative depends on analyzing the relation between narrative and location. The researchers have noticed the importance of studies about location and its elements on the epics and that these have a main place on Turkish oral tradition, folktales and folk love stories. Understanding clearly the fashional features of the narrative depends on knowing the location-fashion features too. The aim of this study is to determine the fashional features of Afandi anecdotes in Uzbek field as evaluating the relation of these anecdotes and the location. Also we aimed to contribute to the issue by ascertaining the location in the anecdotes and how these anecdotes affecting the narrative.

Kaynakça

AKARSU, Bedia. Çağdaş Felsefe Kant’tan Günümüze Felsefe Akımları, İstanbul: İnkılap Kitabevi, 1994.BACHELARD, Gaston. Mekânın Poetikası. İstanbul: İthaki Yayınları, 2013.