Finansal Küreselleşmenin Ekonomik Büyüme Üzerine Etkisi: D-8 Ülkeleri Örneği

Öz Son yıllarda hızla gelişen teknolojinin etkisiyle uluslararası piyasaların etkinleşmesi ve sermaye akımlarının hızlanması sağlanmıştır. Bu gelişmelerin tetikleyici konumundaki finansal kurum ve kuruluşlar küreselleşme sürecinin günümüzdeki lejyonerleri haline gelmiştir. Finansal küreselleşme üst başlığında ele alınan bu süreç, anlık olarak etkileşimde bulunan ekonomileri çok boyutlu olarak etkilemekte, tehdit ve fırsatlar sunabilmektedir. Bu nedenle, ülkeler arasındaki doğrudan yabancı yatırımlar, portföy yatırımları, uluslararası gelir ödemeleri, borç ve rezerv ilişkileri ile sermaye ve yatırım kısıtlarını içeren finansal küreselleşme endeksindeki değişimler ve bunların makro ekonomik açıdan etkileri dikkatle incelenmektedir. Çalışma kapsamında; finansal küreselleşmenin ekonomik büyüme üzerindeki etkisi Gelişen Sekiz Ülke (D-8) ülkeleri özelinde incelenmiştir. 1980-2016 yıllarını kapsayan veriler üzerinden Hatemi-J ve E. Roca (2014) tarafından geliştirilen asimetrik nedensellik testi uygulanmıştır. Nedensellik ilişkileri incelendiğinde ele alınan ülkelerin farklı dinamikler üzerine simetrik ve asimetrik olarak hareket ettikleri görülmektedir. Bu durum Nijerya’dan Malezya’ya kadar geniş bir coğrafyayı ele alan D-8 ülkeleri için finansal küreselleşme ile ekonomik büyüme ilişkisinin çok boyutlu olduğunu ortaya koymaktadır. Bu nedenle D-8’in etkinleşebilmesi için ekonomik ve finansal altyapının ve koordinasyonun belirlenmesi ve pekiştirilmesi gerektiği düşünülmektedir.

The Impact of Financial Globalization on Economic Growth: The Case of D-8 Countries

Kaynakça

BAKAN, Sumru & ŞENTÜRK, Mehmet, (2012), “Finansal Küreselleşme Ekseninde Türkiye’ye Yönelik Sermaye Hareketleri Üzerine Bir Araştırma”, Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5(9): 45-64.

BHANUMURTH, N. R. & KUMAWAT, L. (2018), “Financial Globalisation and Economic Growth in South Asia”, NPFP Working Paper No. 233.

BULUT, Cihan & Namık M. BAHİŞOV, (2009), “Finansal Küreselleşme ve Ekonomik Etkileri”, Stratejik Araştırmalar Dergisi, 13: 27-29.

CHINN, M. & H. ITO (2006), “What Matters for Financial Development? Capital Controls, Institutions, and Interactions”, Journal of Development Economics, 81(1).

CHINN, M. & H. ITO (2008), “A New Measure of Financial Openness”, Journal of Comparative Policy Analysis, 10(3).

EGBETUNDE, Tajudeen & AKİNLO, Anthony Enisan, (2015), “Financial Globalization and Economic Growth in Sub-Saharan Africa: Evidence from Panel Cointegration Tests”, African Development Review, 27(3): 187–198.

GANIEV, Junus, (2014), “Küreselleşme, Finansal Piyasalar ve Kriz”, İktisat Politikası Araştırmaları Dergisi, 1(2): 117-129.

GRANGER, C.W.J. and YOON, G. (2002), “Hidden Cointegration”, Department of Economics Discussion Paper 2002-02, University of California, San Diego, doi.org/10.2139/ssrn.313831

HATEMI-J, A. (2012), “Asymmetric Causality Tests with an Application”, Empirical Economics, 43(1): 447-456.

HATEMI-J, A. and E. ROCA, (2014), “BRICs And PIGS In The Presence Of Uncle Sam And Big Brothers: Who Drive Who? Evidence Based On Asymmetric Causality Tests”, Griffith Business School Discussion Papers Finance.

IMF (2018), International Investment Position (IIP)

KOF, İsviçre Ekonomi Enstitüsü Veri Tabanı (Erişim 15.10.19) https://ethz.ch/content/dam/ethz/special-interest/dual/kof-dam/documents/Globalization/2018/Definitions_2018_2 .pdf

KOSE, M. Ayhan; PRASAD, Eswar; ROGOFF, Kenneth & WEI, Shang-Jin, (2009), “Financial Globalization and Economic Policies”, IZA Discussion Paper Series - Institute for the Study of Labor, DP No. 4037.

LANE, P. R. & MILESI-FERRETTI G. M. (2018), “The External Wealth of Nations Revisited”, IMF Economic Review, 66(1).

MFA, T. C. Dış İşleri Bakanlığı, http://www.mfa.gov.tr/gelisen-sekiz-ulke-_d-8_.tr.mfa

NISSANKE Machiko & STEIN Howard, (2003), "Financial Globalization and Economic Development: Toward an Institutional Foundation”, Eastern Economic Journal, Eastern Economic Association, 29(2): 287-308.

PRASAD, E., K. ROGOFF, S. WEI & M. A. KOSE, (2004), “Financial Globalization, Growth and Volatility in Developing Countries”, NBER Working Paper 10942.

PRASAD, E., ROGOF, K., SHANG, J. W. & KOSE, M. A. (2003), “Effects of Financial Globalization on Developing Countries: Some Emprical Evidence”, International Monetary Fund, www.imf.org/external/np/res/docs/2003/031703.pdf

QUINN, Dennis, (1997), “The Correlates of Changes in International Financial Regulation”, American Political Science Review, 91, 531-551.

RINCÓN, Hernán, (2007), “Financial Globalization, Economic Growth, and Macroeconomic Volatility”, Banco de la República de Colombia, No. 430. https://www.researchgate.net/publication/5007619_Financial_Globalization_Economic_Growth_and_Macroeconomic_Volatility/link/546361940cf2c0c6aec4b203/download

RODRIK, Dani (1998). “Who Needs Capital-Account Convertibility?”, in Peter Kenen (ed.), Should the IMF Pursue Capital-Account Convertibility?, Princeton Studies in International Finance, No. 207, Princeton University

SCHULARICK, Moritz & STEGER, Thomas M. (2010), “Financial Integration, Investment, And Economic Growth: Evidence From Two Eras Of Financial Globalization”, The Review of Economics and Statistics, 92(4): 756–768.

TOBIN, James, (2004), “Finansal Küreselleşme”, Çeviri: Şükrü Cicioğlu, Bilgi (9) 2004 / 2 : 135-141.

TODA, Hiro Y. ve YAMAMOTO, Taku, (1995), “Statistical İnferences in Vector Autoregressions with Possibly İntegrated Processes”, Journal of Econometrics, Vol. 66, pp. 225-250.

UNCTAD (2018), Investment Policy Hub

WORLD BANK (2018), World Development Indicators (WDI)

YILMAZ, Ömer, KIZILTAN, Alaattin & KAYA, Vedat, (2005), “İktisadi Kriz Kuramları, Finansal Küreselleşme Ve Para Krizleri”, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 24: 77-96.