Pilah-Ištar Arşivinden Aile Hukukuna Dair Bazı Yazışmalar

Öz Asur Ticaret Kolonileri Çağı’nda Anadolu'da yirmi yıl kadar ticarî faaliyetlerde bulunan Pilah-Istar’’dan kalan arşiv, dönemin sosyal olayları hakkında önemli bilgiler vermektedir. Söz konusu arşiv içerisinde Pilah-Istar’ın kız kardeşini evlendirmesi ile ilgili belgeler, günümüzde olduğu gibi, Eski Asur toplumunda da evlilik öncesi bazı geleneklerin olduğunu göstermektedir. Ayrıca Pilah-Istar’’ın, babalarının ölümünden sonra kardeşleri ile olan miras anlaşmazlığını ve bu mirasta payı olan kız kardeşinin haklarını koruma gayretini ve onun evlendirilmesini konu alan belgeler, hiç şüphesiz dönemin aile hukuku hakkında önemli bilgiler vermektedir

Some Correspondence Concerning to Family Legislation from Archives of Pilah-Istar

Kaynakça

İ.Albayrak, “Kültepe’den Değişik Bir Masraf Listesi” ArAn 5, 2002: 1-10.

K.Balkan, Mama Kralı Anum-Hirbi’nin Kaniş Kralı Warsama ’ya Gönderdiği Mektup, TTKY VII/31, Ankara 1957. S An Bayram 1987: Bayram-Çeçen 1995: Çeçen 1992: Çeçen 1995: Çeçen 1997: Çeçen 2002: Gökçek 2002: Günbattı 1990: Günbattı 2004: Kawasaki 1994: Sever 1992: Sever-Çeçen: 1994: Veenhof 1997: Veenhof 2003

S.Bayram, “Kültepe’den Kaçakçılıkla İlgili Yeni Metinler”, Kongresi, 6-JO/VII,1987 İstanbul: 285-289. Uluslararası Assiriyoloji

S.Bayram-S.Çeçen, “6 Neue Urkunden über Heirat und Scheidung aus Kanis”, ArAn1, 1995: 1-12.

S.Çeçen, “Koloni Devri Anadolu’sunda Tarihi ve Sosyal Olayların Asurlu Tüccarlar Tarafından Tarihleme Olarak Kullanılışı”, A.Ü.D.T.C.F.D. /1, 1992:49-59.

S.Çeçen, “mutanu in den Kültepe Texten”, ArAn1, :43-72. S.Çeçen, “idinnum Kelimesinin Anlamı Hakkında Yeni Bir T eklif’ ArAn2, 1997: 19-24.

S.Çeçen, “Kültepe Belgelerine Göre Anadolu Şehir Devletlerinde Ayaklanma”, ArAn5, 2002: 65-68.

G.Gökçek, Koloni Devri Anadolu’sunda Faaliyet Gösteren Asurlu Tüccar Aileler (Sü-Laban ’ın oğlu İmdılum, Assur-imittı’nin oğlu Uşur-sa-Istar ve Assur-re’T’nin Doktora Tezi, Ankara 2002. Pilah-İstar), Basılmamış

C.Günbattı, “Kültepe Tabletleri Arasında Aile Haberleşmelerinden Örnekler”, I. Uluslararası Hititoloji Kongresi Bildirileri,Çorum 1990: 126-132.

C.Günbattı, “Asur Ticaret Kolonileri Devrine Bir Bakış”, (IV. Kayseri ve Yöresi Tarih Sempozyumu Bildirileri, Kayseri, 10-11. Nisan 2004),Kayseri : 257-260.

Y.Kawasaki, “Status of Woman and Marriage Institution of the Old Assyrian Society”, Oriento ,1994: 52-70. H.Sever, Hakkında Belleten56/217, Ankara 1992: 667-675. Bozulması Karumu Kararı”, H.Sever-S.Çeçen

Vesikalarına Göre Anadolu’nun Siyasî Tarihi ile İlgili Yeni Gelişmeler”, XI. Bildirileri,Ankara 1994: 201-209. II. Tabaka T.T. Kongresi

K.R.Veenhof, “Two Marriage Documents from Kültepe”, ArAn3,1997: 357-381.

K.R.Veenhof, The Old Assyrian List o f Year Eponyms From Karum Kanish And Its Chronological Implications, T.T.K.Y. VI/64, Ankara 2003. XrXn