BİREYSEL EMEKLİLİĞİN TÜRKİYE’DEKİ DURUMU VE GELİŞİMİ

003 yılında yürürlüğe giren Bireysel Emeklilik Sistemi, sosyal güvenlik sisteminin tamamlayıcısı olarak gönüllü katılım esasına dayanan bir fonlama sistemidir. Sistemin mikro amacı, kişileri tasarrufa yönlendirerek bu tasarrufların emeklilik dönemlerinde ek gelir olarak kullanabilmelerini sağlamak, makro amacı ise ülke ekonomisine kaynak yaratmaktır. Sistemde toplanan tasarruflar, emeklilik yatırım fonlarına aktarılıp para ve sermaye piyasalarında işleme konulmaktadır. Küçük ve dağınık tasarrufların yastık altından çıkarılıp piyasada uzman portföy yöneticileri tarafından değerlendirilmesi, finansal piyasaların gelişmesine ve derinleşmesine yardımcı olmakta, hatta finansal yeniliklerin meydana gelmesi ve piyasaların modernizasyonu için de önemli bir kaynak teşkil etmektedir. Finansal piyasalar geliştikçe ve derinleştikçe özel sektörün finansmanına yönelik imkanlar artacak, riskin dağıtılmasına katkıda bulunup, uzun vadede yüksek getirili projelere finansman sağlayarak ekonomik büyüme üzerinde de uyarıcı etki yaratacaktır. Bu çalışmada bireysel emekliliğin finansal piyasalar içindeki önemine değinilecek ve sistemin Türkiye’deki gelişimi incelenecektir.

“Bireysel Emekliliğin Türkiye’deki Durumu ve Gelişimi”

Kaynakça

Acartürk, Ertuğrul ve Osman Bayri. ‘Türkiye’de Sosyal Güvenlik Adaleti: Finansal Bir Analiz’, Süleyman Demirel Üniversitesi 22. Maliye Sempozyumu, Isparta, 2006.

Aras, Güler ve Alövsat Müslümov. ‘Türk Sigorta Sektörünün Özel Emeklilik Reformu Sürecinde Değişen Rolü: Fırsatlar ve Tehditler’,Doğuş Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, İstanbul, 2003,1-22.

Dalğar, Hüseyin. ‘Türk Finansal Piyasalarında Kurumsal Yatırımcılar Olarak Emeklilik Yatırım Fonları ve Performansının Değerlendirilmesi’, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı, Isparta, 2006.

Emeklilik Gözetim Merkezi, Bireysel Emeklilik Hakkında Genel Bilgi, http://www.egm.org.tr/?sid=69, [İndirme Tarihi:01/02/2010].

Emeklilik Gözetim Merkezi, Bireysel Emekliliğin Tarihçesi, http://www.egm.org.tr/?sid=70, [İndirme Tarihi:01/02/2010.]

Emeklilik Gözetim Merkezi (2004). Bireysel Emeklilik Gelişim Raporu, http://www.egm.org.tr/bes2004gr1.asp, [İndirme Tarihi:10.05.2010]

Emeklilik Gözetim Merkezi (2005). Bireysel Emeklilik Gelişim Raporu, http://www.egm.org.tr/bes2005gr.asp, [İndirme Tarihi:10.05.2010]

Emeklilik Gözetim Merkezi (2008). Bireysel Emeklilik Gelişim Raporu, http://www.egm.org.tr/bes2008gr.asp, [İndirme Tarihi:10.05.2010]

Emeklilik Gözetim Merkezi (2009). Bireysel Emeklilik Gelişim Raporu, http://www.egm.org.tr/bes2009gr.asp, [İndirme Tarihi:10.05.2010]

Korkmaz, Esfender. ‘Sosyal Güvenlikte Yeni Yaklaşım: Bireysel Emeklilik’, İstanbul Ticaret Odası, Yayın No: 2006-21, 2007, İstanbul.

Oktayer, Nagihan ve Asuman Oktayer. ‘Özel Emeklilik Fonlarının Finansal Piyasaların Gelişimine Etkileri’, Afyon Kocatepe Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt: IX, Sayı: 11, 2007, 55-80. Reasürör Dergisi. ‘Özel Emeklilik Fonları: OECD Ülkeleri ve Türkiye Bağlamında Bir Değerlendirme’, 2008.