SİGORTACILIK SEKTÖRÜNDE SOLVENCY II VE YÖNETİŞİM SİSTEMİ

Sigorta sektöründe son yıllarda yaşanan mali krizler ile düzenleyici kuruluşlar mali yeterlilik, sermeye yeterliliği, yükümlülük karşılama yeterliliği, ödeme gücü ya da solvency gibi isimlerle bir disiplin geliştirmeye başlamışlardır. Avrupa Birliği tarafından uzun bir süredir çalışmaları sürdürülen çok yönlü ve kapsamlı Solvency II düzenlemesi çerçevesinde ortaya çıkan yönetişim sistemi; risk yönetimi fonksiyonunu, uygunluk fonksiyonunu, iç denetim fonksiyonunu ve aktüeryal fonksiyonu içerir. Avrupa Birliği kapsamında tüm sigorta ve reasürans kuruluşlarının faaliyetlerinin sağlam ve basiretli şekilde yönetilmesini sağlayacak etkin bir yönetişim sistemine sahip olmasını zorunlu tutar. Bu çalışmada, AB direktifleri ile son şekli verilen Solvency II ve bu düzenlemenin gerekliklerinden biri olan Yönetişim Sistemlerinin amaç ve gereklilikleri irdelenecektir. Bu çerçevede Türkiye’deki bu alanda yapılan çalışmalar ile AB karşılaştırması yapılacaktır. Türkiye’nin bu alandaki mevcut durumu değerlendirilerek öneriler sunulacaktır.

“Sigortacılık Sektöründe Solvency II ve Yönetişim Sistemi”

Kaynakça

Algüney, Melih. Avrupa Birliği Normaları ve Türk Denetim Yasası Açısından Mali Analizler, Karşılıklar ve Rasyolar. İstanbul: Türk Sigorta Enstitüsü Vakfı Yayınları, No: 56. Ayadi, Rym.“Solvency II: A Revolution for Regulating European Insurance and Re-Insurance Companies”. Journal of Insurance Regulation. Vol.26, No:1, 2007, s.11-35.

CEA. “Solvency II”, Impact Assessment Report. Brussels, 10 Temmuz 2007.

Doff, Rene. Risk Management for Insurers: Risk Control, Economic Capital and Solvency II. London: Risk Books, 2007.

Doğukanlı, Hatice. “Sigorta Sektörünün Eşitli Ülkelerde ve Türkiye’de Yasal Boyutu ile Birlikte Finansal Açıdan Değerlendirilmesi”, Milli Reasürans Bilimsel Çalışma Yarışması Yayınlanmamış Makale, 1998.

Eling, Martin ve Ines Halzmüller.”An Overwiev and Comparison of Risk-Based Capital Standards”. Journal of Insurance Regulation. Vol.26, No:4, 2008, s.31-60.

International Association of Insurance Supervisors, Principles on Capital Adequacy and Solvency. Principles No.5, Ocak 2002.

Klein, Robert W. “The Growing Sophistication of Solvency Policing Tools: From IRIS to Accreditation and Beyond”. Journal of Insurance Regulation. Vol.19, No:2, 2000, s.235-258.

Müller, Helmut ve Arnold Trakies. Almanya ve Türkiye’de Sigorta Şirketlerinin Mali Yeterliliği, Çev.Engin Gediz İstanbul:TSEV Yayınları No:50, 1998.

Sinha, Ram Pratap. “Capital Adequacy Framework for Life Insurance Companies: The Alternative Approaches”. The Icfai Journal of Risk & Insurance. Vol.5, No:1, 2008, s.7-16.

Swiss Re, Solvency of Non-life Insurers:Balancing Security and Profitability Expectations. Çev. Engin Gediz. Sigma No: 1/2000. 2000

Yanık, Serhat. Sigorta İşletmelerinde Mali Yeterlilik Analizi. İstanbul: Gökhan Matbaası, 2001. http://www.websters-online-dictionary.org/definition/solvency [Erişim Tarihi: 24.04.2010]