Cilt: 1 Sayı : 24
d
Küreselleşme, Eğitim Sistemleri ve Üniversite Gençliği
GLOBALIZATION, EDUCATION SYSTEMS AND UNIVERSITY YOUTH
Mustafa CAN

1.4K 129

Küreselleşmeden farklı anlamlar çıkarılmakla beraber, özünde Küreselleşmeden, dünyanın dengelerini değişime zorlayan ekonomik, politik, teknolojik ve kültürel gelişmelerin dünyanın tüm bölgelerinde hissedilen kültür ögelerinin paylaşımının güçlendirildi i bir süreç anla lmaktad r. Küreselleşme olgusunun farklı boyutlar ba ka araştırmalarda tartışılmakla beraber, onun eğitim sistemi, kültür, ekonomi ve istihdam koşullar üzerindeki etkilerini üniversite gençlerinin görüşleri doğrultusunda araştırmak bu çalışmanın problemini oluşturmuştur. Saptanan problemi çözmek üzere nitel bir araştırma yöntemi benimsenmiş , alanyazın taramasından sonra, Erciyes, Niğde, Bozok ve Nevşehir Üniversitelerinin çeşitli fakültelerinde okuyan 205 öğrenciyle yazılı -sözlü görüşmeler yapılarak araştırmanın verileri elde edilmiştir. Küreselleşme, eğitim sistemlerinin yapı ve süreçlerini etkilemekte, yeterlilik alanlarını genişletmekte, gençlerin en iyi şartlarda yetişip yeterliliklerini artırmalarını gerektirmektedir. Gençler, Küreselleşme süreciyle ilgili gerekli önlemler alınmadığı takdirde aile ve kültürel dinamiklerin zayıflayabileceği ve kültürel şoklar yaşanabileceği endişelerini taşımaktadırlar. Onlara göre, gelecekte, gelişmiş ülkeler karşısında az gelişmiş ülkelerde ekonomik ve sosyo-kültürel yetersizliklerden kaynaklanan sorunlar yaşanabilecektir. Gençler, aldıkları niteliksiz eğitim ve çağın gerektirdiği becerilere sahip olamamaları nedenleriyle alanlarında istihdam edilememe sorunu yaşabileceklerini de düşünmektedirler. Büyük kültürel ve ekonomik şoklar yaşanmaması için Küreselleşmeyle ilgili gelişmelere gençlerin de katılımının sağlanması , yeterli bilgilendirmenin yapılması , ayrıca yetkililerin gerekli ekonomik, kültürel ve eğitimsel önlemleri almaları büyük önem taşımaktadır.
Globalization, in addition to its various definitions, is in fact a process through which the economic, political, technological and cultural developments force the world balances to change and thus, it is a process through which sharing the cultural elements which function globally is strengthened. While various aspects of the phenomenon of globalization is discussed in other studies, researching the impacts of globalization on education system, culture, economy and employment conditions in the direction of the ideas of university youth constitutes the problem of this study. A qualitative research technique is adopted so as to analyze the determined problem. Following the literature survey, research data are obtained through written and oral interviews with 205 students studying in various faculties of Erciyes, Ni de, Bozok and Nev ehir Universities. Globalization affects the structures and processes of education systems, broadens the fields of capabilities and requires the youth to be brought up in the best possible environment and to develop their capabilities. The youth is anxious because unless necessary precautions are taken, family and culture dynamics may weaken and cultural shocks may be experienced. According to the youth, in the future, problems stemming from economic and socio-cultural deficiencies in under-developed countries vis-à-vis developed countries may be encountered. The youth also think that they may undergo the problem of not being employed in their own fields due to the unqualified education they are taking and not having the skills required by this era. In order not to experience big cultural and economic shocks, it is very important that the youth participate in the developments concerning globalization, enough information be provided and authorities take necessary economic, cultural and educational precautions
Anahtar Kelimeler:

Kaynakça

Akkutay, Ü. (1999). 21. Yüzy lda Sosyal Yap n n E itime Etkileri Nas l Olacakt r? 21. Yüzy l n E i inde Türk E itim Sistemi Ulusal Sempozyumu (25-27 Kas m 1999). Ankara: Tek k Yay nc l k.