Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi

Yıl 2004 , Cilt 59 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Yapısal değişimin etkileri ve imkb'de bir uygulama

Yazar kurumları :
Estim Ekonomik Araştırma ve Danışmanlık Hizmetler1, Gazı Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Faküıtesi2
Görüntülenme :
444
DOI :
Özet Türkçe :

Yapısal değişimın varlığı. seriler üzerinde yapılan analizlerin sonuçlarını büyük ölçüde etkılemektedir. Bu sebepten dolayı, İMKB-30 hisse senedi getirileri için yapılan uygulamada yapısal değişim dikkate alınmıştır. Çalışmanın temel varsayımı değişim noktasının bilinmemesıdir. Bu nedenle Su" F testi kullanılmıştır ve oluşturulan bir algorıtma ile değişim noktaları tespit edilmiştir. Bu noktaların !Oplam gözlem sayısına oranları hesaplanarak hisse senetlerinın olaylara karşı istikrar düzeyleri hakkında yorum yapılınıştır. Değişım noktaları dikkate alınarak al-sat stratejısı oluşturulmuş "e bu strateji al-tut stratejisi ıle, oı1alaına getıriler açısından, karşılaştırılmıştır. Çıkan sonuçlara göre hısse senetlerinin çoğu için onalama getirı ya al-sat strateJisınde daha yüksek ya da her ıkı sıratejide de eşittır. Komısyon maliyetlerinı dıkkate almak ya da almamak ıse sonuçları çok fazla etkilememektedır. Bu da al-sat stratejisının çok sık pozısyon değişıırnıeyı gerektirmedığinin hir göstergesidir. Yapısal değişimin çok olduğu hisse senetleri için al-sat stratejisinin daha ıyi çalışacağı, dığer taraftan yapısal değişımin az olduğu hısse senetleri için al-tuı stratejisının daha iyi çalışacağı beklenebilır. Bu beklentinın doğruluğu konusunda yapılan illCelcmede bazı durumlar altında beklentinın desteklendıği. bazılarında ise desteklenmedığı görülmüştür.

Özet İngilizce :

Sırucıural change effects the resulıs of the analysis made on series considerahly. For thıs reason, effects of it are included in the applıcation on Istanbul Stock Exchange-30 returns. The basic assumptıon for the study is that the change points are unknown. TherefaI'e, Sul' F test is used and with an algorithm that is formed, the change POilllS are determined. A discussion on the stahility of stock exchanges to events is made depending on the rate of change POlıııS to the t(>ıal number of observations. A strategy of buy-sell is formed by takıng stmetural change in to consideration and it is compared wiıh the sırategy of buy and hold in ternıs of average return. The results show that either the returns obıained from buy-sell strategy are higher or the returııs obtained from hoth of the strategies are equaJ. Returns of the buy-sell slrategy are nol effeeted very much whether we include transfer payments or not. Thıs inıphes that buy-sell strategy does not eause frequenı change of positıon. [i can be expected that for ıhe sıocks which have more stıucıural change huy-seli strategy should \\York beııer. On the other hand. for the stocks whieh have less strueıural change buy and ho Id strategy should work bener. Whik some of the resulıs support this expectation. some do not.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :