Cilt: 2 - Sayı : 2
İndirgenmiş Nakit Akış ve Göreceli Değerleme Yöntemlerinin Karşılaştırılması
Comparison of Discounted Cash Flow and Relative Valuation Methods
Hakan BİLİR,İhsan KULALI

6 3

Bir varlığı firmayı değerlemenin çok çeşitli yöntemleri bulunmaktadır. Varlığın değerinin belirlenmesi sürecinde finansal analistler tarafında sıklıkla kullanılan temel analiz yöntemleri bulunmaktadır. İndirgenmiş nakit akışları ve göreceli değerleme en yaygın olarak kullanılan yöntemlerdendir. İndirgenmiş nakit akışı yönteminin amacı, varlığın değerinin, varlığın nakit akışı, büyüme oranı ve riskliliği dikkate alınarak belirlenmesi iken, göreceli değerleme yönteminin amacı ise, varlığın değerinin, piyasadaki benzer emsal varlıkların nasıl fiyatlandığı temelinde ortaya konulmasıdır. Çalışmada, söz konusu yöntemlerin, hangi durumlarda finansal analistlerin uygun olan yöntemi seçebileceğinin ortaya konulabilmesi için, karşılaştırılmasına yer verilmiştir.
There are numerous ways to value a company. In determining value, there are several basic analytical tools that are commonly used by financial analysts. The two most common valuation methodologies include 1 Discounted Cash Flows, and 2 Relative Valuation Valuation Based on Multiples . In discounted cash flow valuation, the objective is to find the value of assets, given their cash flow, growth and risk characteristics. In relative valuation, the objective is to value assets, based upon how similar assets are currently priced in the market. In this article, we are trying to compare two methods to clarify in which circumstances, financial analysts can use the most appropriate one
Anahtar Kelimeler: İndirgenmiş nakit akışları, göreceli değerleme, çarpanlar
Anahtar Kelimeler: Discounted cash flow, relative valuation, multiples

Kaynakça

AYDIN Yavuz (2012), “Firma Değerleme Yöntemleri”, Kırklareli Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi Cilt:1, Sayı:1, Mart.

BAL Hasan (2009), “Sermaye Bütçelemesi Yatırım Kararlarında Özkaynağa Nakit Akımı Yönteminin Kullanılması ve Projeye Nakit Akımı Yöntemi İle Karşılaştırılması”, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 11/1 (2009), 219-236.

BAL Hasan (2011), “Özkaynağa Nakit Akımı ve Firmaya (Projeye) Nakit Akımı Yöntemlerinin Bir Projeye Yatırım Kararında Kabul ve Red Açısından Farklı Sonuç Vermelerini Etkileyen Faktörler”, İşletme Araştırmaları Dergisi 2/1 (2010) 21-42.

BRIGHAM Eugene F. (1995), Fundamentals of Financial Management, Seventh Edition, The Dryden Press, USA.

BROYLES Jack (2003), Financial Management and Real Options, John Wiley & Sons Ltd, England.

COHEN Ruben D (2000), “An Objective Approach to Relative Valuation” SSB Citi Asset Management Group, Working Paper, UK.

COPELAND Thomas E , WESTON Fred J ve SHASTRI Kuldeep (2003), Financial Theory and Corporate Policy, 4th International Edition, Pearson Publisher.

DAMODARAN Aswath (2001), The Dark Side of Valuation: Valuing Old Tech, New Tech, and New Economy Companies, Chapter 8, FT Press.

FABOZZI Frank J ve DRAKE Pamela P (2009), Capital Markets, Financial Management and Investment Management, John Wiley & Sons Inc, New Jersey.

GUJ Pietro (2006), “Mineral Project Evaluation – An Introduction”, Philip Maxwell (der.), Australian Mineral Economics içinde, The Australian Institute Of Mining and Metallurgy, Victoria.

JINDAL Tapan (2011), “Relative Valuation”, The Chartered Accountant, December. http://220.227.161.86/25041cajournal_dec2011_17.pdf

KELECİOĞLU Aykut M (2011), “Yenilenebilir Enerji Yatırımları ile İştigal Eden Firmaların Devralma ve Birleşme ile İlgili Yaşadığı Sorunlar ve Çözüm Önerileri”, makelecioglu.com/sitebuilder/MAK/ye3.pdf

MUN Jonathan (2002), Real Options Analysis: Tools and Techniques for Valuing Strategic Investments and Decisions, John Wiley & Sons, Inc., New Jersey.

POMONI Christina (2010), “Valuation Methods: Discounting Cash Flows vs. Relative Valuation”, http://voices.yahoo.com/valuation-methods- discounting-cash-flows-vs-relative 6973876.html

SAFAROV Sabuhi (2009), “Yatırım Projelerinin Değerlendirilmesinde Reel Opsiyon Yöntemi ve Enerji Sektöründe Bir Uygulama”, Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, Finansman Programı, Yüksek Lisans Tezi, İzmir.

SAYILGAN Güven (2008), İşletme Finansmanı, Güncelleştirilmiş 3. Baskı, Turhan Kitabevi, Ankara.

Hakan BİLİR,İhsan KULALI