Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi

Yıl 2006 , Cilt 61 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Yabancı doğrudan yatırımlar yoluyla teknoloji transferi: irlanda örneğinden türkiye için dersler

Yazar kurumları :
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi çaycuma iktisadi ve Idari Bilimler Fakültesi1
Görüntülenme :
554
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada, teknolojinin yabancı dogrodan yatınmlar (YDY) yoluyla transferi, dünyada en başanlı örneklerden biri olan İrlanda örne~inde incelenmeye çalışılmıştır. Gelişmekte olan ülkeler için daha fazla önem taşıyan YDY, bu ülkeler için etkin bir yabancı teknoloji ithal ve aynı zamanda yerli firmalar için teknoloji yayılımının bir aracı niteli~indedir. Son yıllarda dünyanın en fazla yatınm çeken ülkelerinden biri olan İrlanda bu yatınınlar yoluyla bir taraftan üretim, istihdam ve ihracat gibi makro büyüklüklerini iyileştirirken, di~er taraftan sanayinin teknoloji düzeyini oldukça yükseltmiştir. YDY'nin İrlanda'da araştırma-geliştirme çalışmalanna da önemli ölçüde katkı yaptıgı görülmektedir. İrlanda, AB'ye üyelik sürecinde olan Türkiye için YDY ve teknoloji transferi konusunda önemli bir örnek olarak gösterilebilir. Yaklaşık yanm asır önce yabancı sermayeyi ülkeye çekme karan veren Türkiye, aynı kararlılıgı uygulamada gösterememiş ve böylece teknoloji düzeyini yükseltme fırsatlanndan birini de~erlendirememiştir. Türkiye ırlanda'nın yaptıgı gibi YDY ve teknoloji transferiyle ilgili uzun vadeli ve degişen koşullara uygun stratejiler belirlemeli ve en önemlisi bunlan kararlılık ve ivedilikle uygulamaya geçirmelidir.

Özet İngilizce :

in this study, the transfer of technology through foreign direct investments (FOI) has been examined in the context of one of the most succeSsful case in the world, namely Ireland. FOI, which is curicial for the developing countries, is both the means for effective foreign technology transfer and the means for technological spillovers. in recent years, Ireland, which is one of the most attractive countries for investment, improved not only its macroeconomic indicators such as production, employment and export, but also fairly improved the tecnological level in its industry. It is also observed that FOI significantly contributed to research and development activities in Ireland. Ireland can be a model for Turkey being in the process of its EU membership in the context of FOI and technology transfers. For the last fifty years, Turkey that decided to attract foreign capital has not been successful enough and thus has not taken the opportunity to improve its technology. Similar to Ireland, Turkey should have long term strategies and must implement these strategies in a determined way.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :