Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi

Yıl 2003 , Cilt 58 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Varlık vergisi konusundaki yolsuzluk söylentileri

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Yıldız Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi1
Görüntülenme :
484
DOI :
Özet Türkçe :

İkinci Dünya Savaşı yıllarında karaborsa ve vurgunculuktan büyük servetler birikti. Alınan önlemler kıtlıkları vc kara borsayı önleyemedi. Uluslararası baskıların arttığı, ekonomik şartların zorlaştığı, kamu oyundan baskıların yoğunlaştığı, devletin gelir ihtiyacının arttığı bir dönemde, Varlık Vergisi devletin gelir gereksinimini karşılamak, enflasyonu ve karaborsayı önlemek üzere ,ıkarıldı. Vergi savaş sırasında elde edilmiş serveti vergiliyor ve gayri-Müslimler üzerinde yoğunlaşıyordu. Bu çalışmada, varlık vergisinin bazı karanlıkta kalmış noktaları üzerinde duracağız. Verginin siyasi yolsuzluk aracı olarak kullanıldığı konusundaki söylentiler, 1950 yılının ikinci yarısında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde verilen soru önergeleri incelenerek aydınlatılacaktır. Kanunda olmadığı halde, bir grup vergi mükelıcıinin vergilerinin indirilmesi. ıahsilatın ertelenmesi, daha sonra bu vergilerin silinmesi konusu Meclis'te tartışılmış, hukuk dışı uygulama sorgulanmıştır. Varlık vergisinin bazı mükelleiler için ertelenmesi, sonra silinmesi politik yolsuzluk olarak değerlendirilmiştir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

During World War II, shoıtages in ıhe basie cansumpıion goods and production inputs, incre;ısing prices and falling production c:t\\Ised black markeıing. Dııe lo the war econoımy and speculative atmosphere a considerable wc.~lıIı accumulated in the hands of the commercial and agricuIıural bourgcoisie. InSlıfticienl GovenlienI revemıes. inercasing inlernaıioııal and economic pressııres fare ed tlıe government to utilize new tinaııcia! iııstnımenıs. 111 order to inercase budget reveııues aııd to prevent black marketing. tlıe governmenl levied Varlık Vergisi on untaxed wealth, excessive prolits. But, the implemeııtation of the tax caused discriıııination beıween Musliıns and non-Muslims. In other words higlıer lax mlcs were kvied on ııon- Muslim citizens. Varlık Vergisi is the most dispuı.~ble tax in Turkish tinancial history.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :