Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi

Yıl 2004 , Cilt 59 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Uluslararası toplumun ortak değerleri sorunu, çevrenin korunması ve jus cogens doktrini

Yazar kurumları :
Orta Doğu Teknik Üniversitesi iktısadi ve idari Bilimler Fakültesi1
Görüntülenme :
592
DOI :
Özet Türkçe :

21. yüzyıla gırdiğimiz bu tarihsel dönemde, içinde bulunduğumuz dünya koşulları uluslararası hukuk paradıgmasını da derinden etkilemekte ve karşılıklılık ilkesine göre değil, ortak yarar esası üzerine şekillenmesine yol açmaktadır. Westphalia sistemine dayalı geleneksel hukuk anlayışının irdelendıği bu noktada. uluslararası hukukun buyruk kuralları sorununun da -jus cogens-yeniden ele alınmasının anlamlı olaeağı kanaatındeyiz Devletlerin uygulamalarına ve mahkeme kararlarına sınırlı ölçüde yansımış olan jus cogens kavraını esas olarak andıaşmalar hukuku çerçevesinde gündeme gelmiştir. Uluslararası andıaşınalar hukukunun kodifikasyonuna yönelik olarak Uluslatarası Hukuk Komisyonu'ndaki çalışmalar ile 1969 Viyana Andıaşmalar Hukuku Sözleşmesi'nın kabulü ile sonuçlanan konferans müzakereleri sırasında, jus cogens uluslararası hukuk teorisı ve devletlerin yaklaşımları bakımmdan geniş kapsamlı ve ayrıntılı bir şekilde ele alınmıştır. lus cogensin devletlerin tek taraflı eylem ve işlemleri üzerindeki etkisi bakımından gerek doktrinde, gerekse uygulamada aynı yoğunlukta bir ilginın mevcut olduğunu ileri sürmek mümkün görünmemektedır.

Özet İngilizce :

Contemporary polıtıcal condıtions do have a deep impact over international law paradigm and trıggers the shıft from the prınciple of reciprocity towards the understanding of common inıerest and comman benefit of all mankind. In ıhe course of the analysis of the Westphalian understandiııg of ınternational law, it presents to he a good idea to reconsider ıhe 'Juesıion of peremptory norms of inıernational law-jus cogens-. Limited!y reflected to slate practices and COUI1decısions the jus cogens concept had been on the agenda ın the context of law of treaıies. During the studies related ıo codification of law of treaties at International Law Commission and Canference negotiaıions which ended wıth the adoption of 1969 Conventian on Law of Treaties, jus cogens was e1aborated extensive!y and in detaıl both from the poınl of internatıonal law theory and state perceptions. Conceming the impacı of jus cogens doctrine over unilateral acı and aeıions of states, iı is not possible to witness asimilar levcl of interest either in the doctrin or in state practice.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :