Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi

Yıl 2004 , Cilt 59 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye�eki belediyelerin nüfus büyüklüğüne göre harcama ve gelir yapılarının incelenmesi ve bu yapının etkin kaynak kullanımı açısından değerlendirilmesi

Yazar kurumları :
Uludağ Üniversitesi iktisadi ve idari Bilimler Fakültesi1
Görüntülenme :
538
DOI :
Özet Türkçe :

Bu makalenin amacı Türkiye'dekı belediyelerin büyüklükleri yönünden gelir ve gider yapılarını incelemek ve bu yapı içindeki farklılıkları tespıt etmektır. Bu konuda 1050 beledıyenın verilerı incelenmıştir. Incelemelerin sonucunda küçük ve büyük belediyeler arasında gelirlerin harcamalara dağılımı konusunda farklılıklar tespit edilmıştir. Incelemelere göre. küçük belediyeler gelirlerinin çoğunu onların cari harcamalarına dağıımışlardır. Tabiı ki bu durum kaynakların kullanımı yönünden etkin bir uygulama değildir. Harcamaların eıki n dağıtımı için bazı düzenlemeler yapılmalıdır. Bu düzenlemeler belediyelerin yönetimi ve kurulması konusunda olmalıdır. Makalenin sonunda bu konu hakkında ünerilcr ve değerlendirmeler yapılmıştır.

Özet İngilizce :

The aim of the pa per ıs to investigate the sıructure of expcndiıure and revenue of municipalities and ıo deıermine the differences within this structure in ıerms of the sizes of municipalities in Turkey. At this subject. data of 1050 municipaliıies have been investigated. These differences in distribution to expenditures of revenues between smail and big munıcipalities have been determined at the end of this investigaıion. According to ınvestıgalions. smail municıpalıtıes had dısıributed most of ıheir revenue ıo ıheir current expenditure. Of course. thıs situation isn'ı an effecıi"e use of resources. Some arrangements must be done to provide effective usage of resource. These arTangemenıs musl be done about municipality managemenı and establıshmenl. Aı the end of papcr. suggeslıons and evaluations had been done about investigaıed subjects.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :