Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi

Yıl 2001 , Cilt 56 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye'de siyasal güven:nedenleri ve sonuçları

Yazar kurumları :
Selçuk Üniversitesi Iktisadi ve Idari Bilimler Fakültesi1
Görüntülenme :
503
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışma, Türkiye'deki siyasal güvensizliğin boyutlarını, vatandaşların siyasal kurumların işleyişinden neden memnun olmadıklarını ve artan seçmen hoşnutsuzluğunun Türk siyasal yaşamındaki sonuçlarını incelemektedir. Önce Dünya Değerler Araştırması verileri kullamlarak vatandaşlann siyasal topluma, demokratik rejime ve rejim performansına yönelik güven düzeyi incelenmektedir. Ardından regresyon yöntemi kullamlarak siyasal güveni etkileyen faktörler bclirlenmeye çalışılmıştır. Araşbrrna, vatandaşların siyasal topluma ve demokratik rejime büyük oranda bağlılık ve güven duyduklarını ortaya koyarken, halkın siyasal kurumların işleyişinden hoşnut olmadığım göstermektedir. Istatistiki verilerin analizinden anlaşılmaktadır ki Türkiye'de siyasal güvensizliğin en önemli nedeni halkın gencl olarak siyasal kurumların performansım yetersiz bulmalarıdır. Diğer önemli bir neden de vatandaşların yönetim sürecinde yaygın adaletsizlikler ve haksızlıklar (rüşvet, adam kayırrna, yolsuzluk vs.) olduğu inanadır. Siyasal güvensizliğin davranışsal sonucu ise hoşnutsuz seçmenlerin popülist protesto partilerine daha fazla destek verme eğiliminde olmalarıdır. Bunun aksine, güven düzeyi yüksek seçmenlerin ise daha çok seçime katılmama biçiminde davranış sergilediği anlaşılmaktadır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

This study seeks to explore sources of political support and dtizen dissatisfaction with the govemment and its consequences in Turkish politics. First, the study examines citizen support for political socicty, dernocratic regirnc, and rcgime performance using the World Values Surveys, 1990-91 and 1996-97. Second, the study alternpts to explain deterrninants of dtizen frustration and political support in Turkey. This paper finds that there is overwhelming support for the democratic rcgime and political socicty in Turkey, but a majority of dtizens are dissatisfied with governmental institutions. The study provides evidence that citizen frustration in Turkey is related to their perception of poor government performance, and unfaimess and unresponsiveness in the goveming processes. in addition, the study suggests that while highly trustful and optimistic voters tend to withdraw from participation in elections, frustrated voters are more likely to support populistic protest parties.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :