Yıl 2008, Cilt: 1 Sayı : 24 Sayfalar 39 - 68 2008-06-01
DETERMINATION OF HOUSING/HOUSING AREA DEMAND INDICATORS OF INDUSTRIAL EMPLOYEES IN KAYSER CITY
KAYSERİ KENTİNDE SANAYİ ÇALIŞANLARININ KONUT/KONUT ALANI TALEBİ GÖSTERGELERİNİN BELİRLENMESİ
Dilşen ONSEKİZ
24 261

The characteristics of the housing/housing area demand of industrial employees show differences according to their preference and behaviour attributes . In this study, it is aimed to determine this behavioural and subjective evaluations in the formation of housing/housing area demand of industrial employees in the city of Kayseri. At the same time this study aims to identify the main demand indicators which create the housing/housing area demand differentiation of industrial employees, considering the industrial employee profile of the city . The relation between industrial employee profile and housing is examined by means of general housing preferences and demands of industrial labour. The characteristics of employees are investigated on housing/housing area demand with different variables in the activity of behavioural and subjective evaluations. The result obtained at the end of the study is; housing area-working area accessibility, urban life quality, income and status differences are determined the housing/housing area demand in the urban area. Also, the differences at the professional specialization levels are revealed the distinction of the urban region in the preference of housing area. In the context of life quality, culture and income characteristics, behaviour styles of industrial employees are showed differences according to the their status. In the planning process, both the spatial tendencies/preferences of industrial employees and their different behaviours related to the professional specialization levels are revealed determinative attributes in the formation of living environment. For this reason, the consideration of these attributes is necessary and important in the planning processes
Sanayi çalışanlarının tercih ve davran özelliklerine görece, talep ettikleri konut/konut alanlarının nitelikleri farklılaşmaktadır. Bu çalışmada, Kayseri kenti özelinde, sanayi çalışanlarının konut/konut alan talebinin oluşmasındaki bu davranışsal ve öznel değerlendirmelerin belirlenmesi amaçlanmaktadır. Bu çalışma aynı zamanda, kente özgü sanayi çalışan profilini gözönünde bulundurarak, sanayi çalışanlarının konut/konut alan talebi farklılaşmasını yaratan temel talep göstergelerini belirlemektedir. Sanayi işgücünün genel konut tercih ve talepleri incelenerek, sanayi çalışan profili ve konut ilişkisi ortaya konulmaktadır. Davranışsal ve öznel değerlendirmelerin etkinliğinde, farklı değişkenler kullanılarak, çalışanların özellikleri konut/konut alan talepleri üzerinden sorgulanmaktadır. Çalışmada şu sonuç elde edilmiştir; konut alanı-çalışma alanı erişebilirliği, kentsel yaşam kalitesi, gelir ve statü farklılıkları kentsel alanda konut/konut alanı talebini belirlemektedir. Aynı zamanda, mesleki uzmanlaşma düzeylerindeki farklılıklar, konut alanı tercihinde kentsel bölge ayrımını ortaya çıkarmaktadır. Yaşam kalitesi, kültür ve gelir özellikleri anlamında, sanayi çalışanlarının davranış biçimleri statülerine görece farklılaşmaktadır. Planlama sürecinde, hem mekansal eğilimleri/tercihleri hem de mesleki uzmanlaşma düzeylerine görece farklılaşan davranış biçimleri, sanayi çalışanlarının yaşam çevrelerinin oluşturulması açısından belirleyici özellik göstermektedir. Bu nedenle, planlama süreçlerinde bu özelliklerin göz önünde bulundurulması gerekli ve önemlidir.

Anahtar Kelimeler

Amerigo, M., Aragones, J.I., A Theorical And Methodological Approach To The Study of Residential Satisfaction , Journal of.Environmental Psychology, 17: 47- 57 (1997).
Birincil Dil
Konular
Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2008
Bölüm Makaleler / Articles
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Haziran 2008


Makalenin Yazarları
Dilşen ONSEKİZ