Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi

Yıl 2005 , Cilt 60 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye'de nüfus artışının ekonomik büyümeyle ilişkisi üzerine ekonometrik bir analiz

Yazar kurumları :
Abant Izzet Baysal Üniversitesi iktisadi ve Idari Bilimler Fakültesi1
Görüntülenme :
701
DOI :
Özet Türkçe :

Nüfus aıtışıyla ekonomik büyüme arasındaki olası bir çift yönlü iljşki eskiden beri araştırmacı1arın ilgisini çekmiştir. Ancak Türkiye'deki durumun ampirik olarak pek incelendigi söylenemez. Bu çalışma koentegrasyon ve vektör hata düzeltme modeli (vector error correction model) yöntemlerini kullanarak nüfus ile ekonoınik gelişme arasında uzun dönemli bir denge veya kısa dönemli bir uyum ilişkisinin olup olmadıgmı analiz etmektedir. Ulaşılan sonuçlar nüfusun ekonoınik büyüme üzerindeki etkisinin kısa dönemli olduğunu, buna karşılık ekonoınik büyümeden nüfusa dogru işleyen uzun dönemli bir denge ilişkisinin bulundugunu ortaya koymaktadır. Buna gore Türkiye'de nüfus artışı içseldir (endogenous) ve uygulanması muhtemel politikalann da bu dogrultuda olması uygun gözükınektedir.

Özet İngilizce :

The possible re1ationship between population growth and econoınic growth has always taken considerable attention from researchers. Nevertheless, there is a 1ack of applied research in Turkey in this subject. This paper uses cointegration and vector error correction model (VECM) to explore long and short mn properties of the relationship. Estimated results reveal that the impact of the population growth on econoınic growth adjusts itself in the same period. However, in the long mn econoınic growth forces population growth down to return its equilibrium value, implying that population growth is endogenous in Turkey. Considering this, domestic population policies may become more effective when they are applied accordingly.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :