Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi

Yıl 2001 , Cilt 56 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye'de faaliyette bulunan büyük ölçekli işletmelerde vizyona dayalı liderlik üzerine bir deneme

Yazar kurumları :
Çukurova Üniversitesi Iktisadi ve Idari Bilimler Fakültesi1, Niğde Üniversitesi Iktisadi ve Idari Bilimler Fakültesi2
Görüntülenme :
376
DOI :
Özet Türkçe :

Vizyon, sözcugun içerıgıne ilişkin çok az talUmlama bulunmaktadır. Vizyonun nasıl geliştirileceği, nasıl iletileceği, nasıl yenileneceği ve zaman içinde nasıl devam ettirileceğine ilişkin olarak çok az bilgi mevcuttur. Oysa ki, vizyon liderlik ve yÖnetim sanatının en çok bahsedilmesi ve en çok alaka gösterilmesi gereken bölümüdür. Bu nedenle, çalışmada öncelikle vizyon kavramı ve vizyonun amacı üzerinde durulmuş; daha sonra vizyonun temel unsurlanıun neler olduğuna ve liderlik-vizyon ilişkisine değinilmiştir. Aynca, vizyona dayalı liderliğin işletmeler açısından önemine ve vizyona dayalı liderliğin uygulamaya aktarılmasındaki aşamalann neler olduğuna yer verilmiştir. Daha sonra da, bir vizyona dayalı liderlik modeli sunularak, vizyonun nasıl geliştirileceği, nasıl paylaşılacağı veya çalışanlara nasıl iletileceği üzerinde durulmuştur. Çalışmanın son bölümü olan uygulama bölümünde ise, Türkiye'de çeşitli alanlarda faaliyette bulunan büyük öle;ekli işletme lider /yöneticilerinin vizyon sahibi olup olmadıklan ve vizyon geliştirme konusunda yaşadıklan sorunlan ortaya çıkarmak ve bu sorunlann çözümüne yönelik öneriler geliştirmek amacı ile 1997 yılı Iso tarafından yayınlanan türkiye' nin En Büyük 500 Sanayi Kuruluşu. listesindeki işletmeleri kapsayan ankete dayalı bir araştırma yer almaktadır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Vision has been discussed by many authors in recent years. But, there has bcen a little definition of the content of thi.'1word. Rarely somebody has deseribed how to develop vision, how to communicate it, how to renew it, and how to sustain it over long periods of time. Ilowever, vi.'1ionis adressed to all those interested in the art of leadership and managemenl. This study explores the formation of the vision, elernents of the vision, relationship between the leadership and vision, the steps how to communicate vision through the organization and a model of a visionary leadership. in the last part of the study, a research based on a questionnaire covering Turkish business organizations, which are in the largest 500 industrial businesses, is taking place. With the result of this study, evaluating the results obtained, the visionary leadership and managemcnt concepts, and problerns about these concepts in the organi7.ations, have been determined and proposals oriented to the solution of these problems have been developed.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :