Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi

Yıl 2006 , Cilt 61 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiyede bütçe açıklarının temel makro ekonomik değişkenler üzerine etkisi (1987-2003 var,etki-tepki analizi, varyans ayrıştırması

Yazar kurumları :
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi iktisadi ve Idari Bilimler Fakültesi1, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Devrek Meslek Yüksekokulu2
Görüntülenme :
708
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada Türkiye'de büıçe açıklarının makroekonomik degişkenler üzerindeki eıkileri, Yapısal Olmayan Veklör Oıoregresyon (V AR) yönıemi kullanılarak incelenmiştir. Büıçe açıklan, enflasyon, cari açıklar, istihdam, büyüme ve yalırım degişkenlerinden oluşan model, i987: ı-2003:4 dönemi için lahmin edilmiştir. Türkiye'de büıçe açıkları ile enflasyon, cari açıklar ve büyüme arasında bir ilişki tespiı edilmişIir. Ilave olarak bu ilişkinin varlıgını kuvveılendirmek ve yönünü ıespiı amacıyla Granger Nedensellik ıesli yapılmışur. Bütçe açıgı ile enflasyon, cari açık ve büyüme arasında çift yönıu nedensellik ilişkisi ortaya çıkmışıır. İstihdamdan bütçe açıklarına ve büyümeden yaunma dogru tek yönlü bir nedensellik ilişkisi tespit edilmişIir. Sistemde yer alan degişkenlerden biri olan yatırımlar ile bütçe açıkları arasında ilişki olduguna dair bulgu elde edilmemiştir

Özet İngilizce :

In ıhis study, ıhe effects of budgeı deficits on the basic macroeconomics variables in Turkeyare examined by using vector auto regression (VAR). The model which consists of budgeı deficits, inflation, current deficiıs, employment, investmenı and economic growth is estimated for ıhe perıod of 1987: 1 - 2003:4. The results indicate a muıua! (two-way) causalily relationship between the budgeı deficits and inflation, currenı deficits, economic growıh. In addition, we carried out ıhe Granger Causa!ily Tesı in order lo find the direclion of the reIaıionship. Our sıudy reveals a ıwo-way-causality belween budget deficiı and inflaıion, current deficiı and economic growıh. One-way relaıions towards employmenı ıo budgeı deficit and ıowards growıh to inveslmenl have been esıahlished. The sıudy does noı yield a relaıionship beıween budget deficiı and invesımenıs, which is one of the variables in lhe syslem.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :