Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi

Yıl 2005 , Cilt 60 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye kominist partisi kapatma davası ve devlet yardımından mahrum bırakma yaptırımı

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi1
Görüntülenme :
577
DOI :
Özet Türkçe :

Türkiye, Birleşmiş Milletler Iklim Dcgişikligi Çerçeve Sözleşmesi'ne Mayıs 2004 tarihinde taraf i995 yılında gerçekleştirilen Anayasa degişikliklerinin, siyasal partiler tüzesine önemli etkileri olmuştur. Bu . degişikliklerle, 1982 Anayasası'nın ilk şeklinde yer alan (68. ve 69. maddeler), siyasal partilere ilişkin sınırlayıcı ve yasaklayıcı hükümler büyük ölçüde temizlenmiş, partilerin kapatılma gerekçeleri sayılarak sınırlannuştır. Bu şekilde, partilerin Anayasa'da sayılan nedenler dışında kalan bir gerekçeyle kapatılması olanaksızlaştınlmak istenmiştir. Ardından, 2001 yılında Anayasa'da (69. madde) ve 1999-2003 yılları arasında SPK (Siyasal Partiler Kanunu)' de yapılan degişiklikler, kapatınayı zorlaştırma yönünde atılan adımlar olmakla birlikte, başka tüzel sorunlar çıkmasına neden olmuştur. Bu çalışmada, ortaya çıkan yeni tüzel sorunlar, TKP (Türkiye Komünist Partisi) hakkında açılmış olan kapatma davası çerçevesinde açıklanmaya çalışılnuştır. TKP kapatma davasını ve bu davanın sonunda verilebilecek olası yaptınnu anlamlandırabilmek için öncelikle siyasal partilerin kapatılmalan konusunun serllveni özetlenmiştir. Ardından, partilere yapılan devlet yardınu, Anayasa ve Yasa'da yer alan, 'partileri devlet yardımından kısmen ya da tamamen mahrum bırakma' yaptınnuyla ilişkili olarak anlatılnuştır.

Özet İngilizce :

The law on political parties has been significantly affecıed by the constitutional amendments made in 1995. These amendments removed largely limitative and prohibitive sentences set out in articles 68-69 of the Constitution. A system of nunıerus dausus is cnvisaged in the new provisions conceming reasons of dissolution of political parties. As a consequence, after these amendments, dissolution of political parti es can only be acceptable if the reason to dissolve has been clearly prescribed under the Constitution. Nevertheless, although consecutive amendments in the constitution (in 2001) and in the Law on Political Parties between i999-2003 have goaled this democratic tendeney, they have also caused other legal problems. In this study, the current legaJ problems on political parti es which are emerged after amendments will be examined under the light of dissolution case brought against TKP (Communist Party of Turkey). The history of dissolution of political parties will be summarized before analyzing the abovementioned case, admissibility and its potentia! results. To analyze potential results, the subject of state aid to parties will be examined briefly. in the fina i part of the study, sanction of deprival of state aid wholıyor in part and its applicability to TKP will be discussed.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :