ÇALIŞMA HAYATINDA KADINLAR VE KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR: BİR İŞVERENE BAĞLI OLARAK ÇALIŞAN EMEKÇİ KADINLARA İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA

Öz Bu araştırmanın temel amacı; Özel sektörün farklı iş kollarında bir işverene bağlı olarak çalışan emekçi kadınların, iş yaşamlarında ve toplumda en fazla karşılaştıkları sorunları incelemektir. Kadınların karşılaştıkları sorunlar ve sorunların çözümüne ilişkin beklentilerini, çalışma hayatının, aile ve sosyal hayatla yaşam döngülerine etkisini kadınların bakış açısıyla irdelemektir. Bu amaç doğrultusunda nitel araştırma tekniği kullanılarak yarı yapılandırılmış soru formundan yararlanılmıştır. Bu kapsamda 11 farklı sektörde çalışan 45 emekçi kadınla toplam 8 soru içeren derinlemesine görüşmeler gerçekleştirilmiş ve elde edilen bulgular doğrultusunda öneriler ortaya konmuştur.

Kaynakça

Biçerli, Mustafa Kemal. (2004).Çalışma Ekonomisi. 3. Baskı Beta yayınları. 581 s., İstanbul. Çekiç, Anıl.(2010), “Küreselleşen Dünyada Yerelleşme Süreci ve Yerelleşmede Demokratik Zeminin Sağlamlaştırılması İçin E-Katılımcılık Çözümünün Değerlendirilmesi,”Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 11(2), 155-168. Çubukçu, Nimet. (2006), “Kadınların Eğitim Düzeyi Arttıkça, İşgücüne Katılım İmkânları Da Artmaktadır,”Toprak İşveren Dergisi, (69), 1-5. Ergöl, Şule&Koç, Gülten & Eroğlu, Kafiye veTaşkın,Lale. (2012), “Türkiye’de Kadın Araştırma Görevlilerinin Ev ve İş Yaşamlarında Karşılaştıkları Güçlükler,”Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 2(1),43-49. Gültekin, Lerzan. (2014). Sözlü görüşme Atılım Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü, 17 Temmuz 2014. Gürsel, Seyfettin. ve Uysal, Gökçe. (2010), İstihdamda Dezavantajlı Grupların İşgücüne Katılımını Artırmak, Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi, ss.82. İnciroğlu, Lütfi. (2010), “Kadınların İstihdama Katılımı ve Yaşanan Sorunlar,”Toprak İşveren Dergisi, (85), 1-5. Karabıyık, İlyas. (2012), “Türkiye’de Çalışma Hayatında Kadın İstihdamı,”Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 32(I), 231-260. Korkmaz, Adem ve Korkut, Gülsüm. (2012), “Türkiye’de Kadının İşgücüne Katılımının Belirleyicileri,”Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi, 2(17), 41-65. Önder, Nurcan. (2013), ”Türkiye’de Kadın İşgücünün Görünümü,”ÇSGB Çalışma Dünyası Dergisi, 1(1), 35-61.TÜİK, (2015). Hane Halkı İşgücü İstatistikleri, http://www.tuik.gov.tr/PreTabloArama.do?metod=search&araType=hb_x(Son Erişim Tarihi:24.07.2015). Ulutaş, Ü. Çağla. (2009), “Yoksulluğun Kadınlaşması ve Görünmeyen Emek,”Çalışma ve Toplum, 21(2), 25-40. Yıldırım, Ali ve Şimşek Hasan.(2013), Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Seçkin Yayınevi. Yay. No. 76, 448 s., Ankara. Yılmaz, Abdullah&Bozkurt, Yavuz ve İzci, Ferit. (2008), “Kamu Örgütlerinde Çalışan Kadın İşgörenlerin Çalışma Yaşamlarında Karşılaştıkları Sorunlar Üzerine Bir Araştırma,”Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9(2). 89-114.