Savunma Harcamalarında Dışlama Etkisinin İncelenmesi: Panel Veri Analizi

Savunma harcamalarının ekonomik büyüme üzerindeki etkilerine yönelik farklı yaklaşımlar mevcuttur. Bu çalışmada, savunma harcamalarının ekonomik büyüme üzerindeki etkileri ile birlikte alternatif alanlar üzerinde oluşturduğu dışlama etkisi de analiz edilmiştir. Çalışmada ekonometrik yöntem olarak panel veri regresyon yöntemi kullanılmıştır. Sonuçlar Dünya Bankası’nın gelişmişlik düzeyi farklılıklarına göre hazırladığı World Bank Atlas Metodu’na bağlı olarak ülke grupları için ayrı ayrı değerlendirilmiştir. Savunma harcamalarının ekonomiye sağladığı dışsallıkların ve dışlama etkilerinin, ülkelerin gelişmişlik düzeylerine göre farklılaştığı sonucuna ulaşılmıştır.

The Crowding-Out Effect of Defense Expenditures: The Panel Data Analysis

There are different approaches about the effects of defense expenditures on the economic growth. In this study, the impact of defense expenditures on the economic growth and its crowding out on the alternative areas have been analyzed. The panel data regression analysis has been used as the econometric method. The results have been classified by the development levels of the countries, which were given by the World Bank Atlas Method. It is concluded that the externality and crowding out effects of defense expenditures vary depending on the development levels of the countries

Kaynakça

Altun, N. (1998), “Savunma Harcamaları ve Türkiye’deki Gelişme Seyri (1973-1998 Dönemi)”, Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Baldemir, E. ve Keskiner, A. (2004), Devalüasyon, Para, Reel Gelir Değişkenlerinin Dış Ticaret Üzerine Etkisinin Panel Data Yöntemiyle Türkiye İçin İncelenmesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, ss:44-59.

Bekmez, S. ve Destek, M.A. (2014), Türkiye’de Savunma Harcamalarının Sosyo-Ekonomik Analizi, Farklı Boyutlarıyla Türkiye’de Kalkınma, Efil Yayınları, Ankara, İçinde Bölüm (Ed:Selahattin Bekmez) ss:132.

Benoit, E. (1973), “Growth Effects of Defence in Developing Countries”,International Development Review, Vol.14, No.1, ss.2-10.

Bulutoğlu, K. (2004). Kamu Ekonomisine Giris. Batı Türkeli Yayıncılık

Chletsos, M. and Kollias, C. (1995), The Demand for Turkish Military Expenditure 1960 1992. Cyprus Journal of Economics 8(1), ss: 64–74.

Deger, S. ve Sen, S. (1995). Military Expenditure and Developing Countries, Handbook of Defense Economics I. K. Hartley, Todd Sandler, (Eds.), Amsterdam: Elsevier Science B.V, ss:275-307.

Doruk, M. (2008), 1980 Sonrası Türkiye’de Savunma Harcamaları ve Ekonomik Büyümeye Etkisi, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Celal Bayar Üniversitesi

Dunne, J. P. and Vougas, D. (1999) Military Spending and Economic Growth in South Africa, Journal of Conflict Resolution 43(4) 521–537

Dunne, J. P., Nikolaiodu, E. and Voguas, D. (2001), Defence Spending and Economic Growth: A Causal Analysis for Greece and Turkey. Defence and Peace Economics Special Issue 12(1) 5–26

Esgin, Y. (2010), Savunma Harcamaları ve Ekonomik Gelisme Arasındaki İlişki: Silah İhracatçısı ve İthalatçısı Ülkeler İçin Panel Veri Yöntemi İle Bir Analiz, Yüksek Lisans Tezi, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Eshag, E. (1983). Fiscal And Monetary Policies And Problems in Developing Countries, Cambridge University Press, Cambridge.

Gökbunar, R. ve Yanıkkaya, H. (2004), Savunma Harcamalarını Belirleyen Faktörler ve Ekonomik Büyümeye Etkileri, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi 59(1), ss: 159-179

Görkem, H. ve Işık, S. (2008), Türkiye’de Savunma Harcamaları ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki, Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, ss: 405-424

Im, K.S., Pesaran, M.H., Shin, Y., (2003), Testing for Unit Roots in Heterogeneous Panels, J. Econ 115, ss.53–74.

Levin, A., Lin, C.F., Chu, C.S.J., (2002), Unit Root Tests in Panel Data: Asymptotic and Finite-Sample Properties, J. Econ 108, ss. 1–24.

Looney, R. E. (1994). The Economics of Third World Defense Expenditures. London:Jai Press.

McGuire, M. (1995), “Defense Economics and International Security”, Elsevier Science B.V., Derl.: Keith Hartley ve Todd Sandler, “Handbook of Defense Economics I”, Amsterdam, ss.17.

Mintz, A. and Huang, C. (1990) Defense Expenditures, Economic Growth and The Peace Dividend. American Political Science Review 84 1283– 1293.

Nikolaidou, E., (2008), The Demand for Military Expenditure: Evidence From The EU15 (1961–2005)

Pevcin, P. (2004), “Does Optimal Size of Government Spending Exist?”, EGPA(European Group of Public Administration) 2004 Annual Conference, University of Ljubljana.

Saraç, T.B. (2009), Araştırma Geliştirme Harcamalarının Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi: Panel Veri Analizi, Anadolu Uluslar arası Ekonomi Konferansı, Anadolu Üniversitesi

Sezgin, S. (2001), An Empirical Analysis of Turkey's Defence-Growth Relationships with A Multi-Equation Model (1956-1994), Defence and Peace Economics 12, ss: 69-86

Sezgin, S. (2003), “Savunma Harcamaları, Terörizm ve Ekonomi,” Stradigma Aylık Strateji ve Analiz E−Dergisi 5,ss: 1-5

Sipri, Stockholm International Peace and Research Institute Database, Erişim: 12.02.2014 http://www.sipri.org/research/armaments/milex/milex_database/milex _database

Sipri, (2012), Yearbook – “Armaments, Disarmament and International Security, Stockholm International Peace and Research Institute

Stroup, M. ve Heckelman, J. (2001), Size of The Military Sector and Economic Growth: A Panel Data Analysis of Africa and Latin America, Journal of Applied Economics 4/2, ss:329-360.

Şimşek, M. (1987), “Silah Üretebilme Süreci İçinde Üçüncü Dünya Ülkelerinde ve Türkiye’de Savunma Sanayii”, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı, Doktora Tezi, İstanbul, ss: 61.

Turhan M. ve Taşseven Ö. (2010), Yönetim Fonksiyonlarının Uygulandığı Alanlarda Ortaya Çıkan Hata Değerlerinin Oluşturduğu Yeni İlişkilerin Panel Veri Modelleri ile İrdelenmesi, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Ekonometri ve İstatistik Dergisi, Sayı:11, ss: 128-153

World Bank, World Development Indicators, Erişim: 27.04.2014

http://databank.worldbank.org/data/views/variableselection/selectvariables.a spx?source=world-development-indicators

Ward, M. D. and Davis, D. (1992) Sizing Up The Peace Dividend: Economic Growth and Military Spending in The United States, 1948– 1996. American Political Science Review 86(3), ss: 748–755.

Yıldırım, J. ve Sezgin, S. (2002) A System Estimation of The Defense– Growth Relation in Turkey. In Arming the South:The Economics of Military Expenditure, Arms Production and Arms Trade in Developing Countries, edited by J. Paul Dunne and Jurgen Brauer. London: Palgrave, ss:319–335

Yıldırım, J., Sezgin, S. ve Öcal, N., (2005), Military Expenditure and Economic Growth in Middle Eastern Countries: A Dynamic Panel Data Analysis, Defence and Peace Economics, ss:283-295.

Yüksel, C. ve Songur, M. (2011), Kamu Harcamalarının Bileşenleri ile Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki: Ampirik Bir Analiz (1980- 2010), Maliye Dergisi 161, ss:365-378

Zengin, R., (2010), Savunma Sanayinin Gelişimi ve Türkiye’de Savunma Harcamalarının Ekonomik Etkileri, Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

12418 5175

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler