Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi

Yıl 2004 , Cilt 59 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Toplumsal cinsiyet eşitliği politikaları ve olumlu ayrımcılık

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Yıldız Teknik Üniversitesi iktisadi ve idari Bilimler Faküıtesi Araştırma Görevlisi1
Görüntülenme :
739
DOI :
Özet Türkçe :

Bu yazıda ıoplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamaya yönelen olumlu ayrımcılık politikaların gelişimi ve kurumsallaşması süreci ile. özgülolarak siyasal temsil boyuıundaki görünümlerine değinilmişIir. Öncelikle olumlu ayrımcılık kurumu. eşitlik ve farklılık temelindeki gerilimi aşmaya yönelen bir teorik zeminden ıanımlanmaya çalışılmışıır. Ardından toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamada etkili bir araç olarak kabul edilen olumlu ayrımcılık kurumunun gelişim sürecine değinilmiştir. Bu çerçevede ilk olarak, çeşitli ülkelerde ıoplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamaya yönelik mekanizmalar ilc olumlu ayrımcılık düzenlemeleri incelenmiştir. İkinci bölümde de cinslerarası temsil adaleıini gerçekleşıirmeye yönelik koıa ve diğer olumlu ayrımcılık politikalarının çeşitli hukuk sistemlerinde anayasal eşiIlik açısından yarattığı tartışmalar ile anayasal ve yasal düzeyde çözümlere yer verilmiştir.

Özet İngilizce :

Ine following article attempıs to deal with ıbe evaluaıion of gender equaliıy policies with specia! reference Lo posilive discriıııination approaches as well as ıhe implementation of ıhese policies in regard to the poliıical represenıation of women. "Posiıive discriminaıion" in this study is defıned by a theoreıical perspective thaı attempts to minimise the exisıing tension beıween "equality" and "difference". The study then argues that positive discriminaıion has been regarded as an important measure in promoting equality belween women and men in a large number of countries across the world. In ıhis respecı ıhe f1rsı part of ıhe sıudy is devoıed to an in-depth analysis of national gendcr equality meehanisms in different countries and of consıitulional regulaıions relaıed to positive discrimination. After having conıextualised positive discriıııination hoth as a coneept and as a policy on ıhe basis of gender equality praclices canied out in those countries. the second part of ıhe study examines same posilive measures such as gender quolas, which were designed Lo increase opportunities for the representation of women in ıhe public sphere, partieularly in the poliıical arena. 'inis part also includes a discussion of the legal problems raised by these aftirmaıive measures.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :