Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi

Yıl 2006 , Cilt 61 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ticari liberalizasyon ve gelir dağılımı: gelişmekte olan ülkeler üzerine bir analiz

Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi iktisadi ve idari Bilimler Fakültesi1
Görüntülenme :
765
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada, gelişmekte olan ülkelerde ticari liberalizasyon ile gelir dağılımı arasındaki ilişkiler inceleme konusu yapılmıştır. Geleneksel Heckscher-Ohlin modelinden hareketle geliştirilen Stolper- Samuelson gelir dağılımı teoremine göre, ticari liberalizasyon ile birlikte artan dış ticaret hacmi, ülkelerin bol olarak sahip olduğu faktörün geliri artırmakta, dolayısıyla gelir dağılımı üzerinde olumlu sonuçlar yaratmaktadır. Bununla birlikte, gelir dağılımı üzerine ticaret liberalizasyonunun etkilerini inceleyen birçok uygulamalı çalışmada, teorik temelle örtüşmeyen farklı sonuçlar da elde edilmiştir. Uygulamalı araştırma bulgulanndaki bu çeşitliliğin temelinde, genelde ele alınan dönem, ülke, ekonometrik yöntem ve değişkenlerdeki farklılıklanndan kaynaklandığı ileri sürülebilir. Bu çalışmada da, gelir dağılımının ölçütü olarak gelişmekte olan ülkelere ait Gini katsayılan ile ticari liberalizasyonun doğrudan bir ölçütü olarak ithalat ve ihracat değerlerinin GSYİH içersindeki paylan kullanılmıştır. 1975-2002 dönemi verilerinin ortalamalanna dayanan yatay kesit regresyon analizi sonuçlannın Stolper-Samuelson gelir dağılımı hipotezini desteklediği gözlenmiştir.

Özet İngilizce :

This stııdy has examined the relationships between trade liberalization and income distribution in developing countries. According to Stolper-Samuelson' s income distribution theorem that is based on traditional Heckscher-Ohlin model, increasing foreign trade with trade liberalization leads to an increase in the income of the abundant factor, which creates positive effects on income distribution. However, in many studies examining the effects of trade liberalization on income distribution have been also found different results contrary to theoretical expectations. The variation in findings is claimed to be emerged from, in general, the difference between the periods, and facilities of countries that are under question and the econometrical methods, and variables used. in this study, Gini coefficients of developing countries as a scale of income distribution and shares of export and import in GDP as a direct scale of trade liberalization have been used. The results of cross section regression analyses based on the averages of the data belong to the period of 1975-2002 support the Stolper-Samuelson's income distribution hypothesis.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :