İş Doyumu ve Yaşam Doyumunun Demografik Özelliklerle İlişkisi: Sakarya'daki AVM'lerin Çalışanları Üzerine Bir Araştırma

Yerli ve yabancı araştırmacılar tarafından yapılan çalışmalar, iş doyumu ve yaşam doyumu arasında birbirilerini etkileme gücüne sahip bir ilişki olduğunu ortaya koymaktadır. Ayrıca çalışanların demografik özellikleri de hem iş doyumu hem de yaşam doyumu üzerinde çeşitli etkilere sahiptirler. Bu çalışmada iş doyumu ve yaşam doyumu arasındaki ilişki ampirik bir çalışmayla açıklanmaya çalışılmış ve Sakarya'daki AVM'lerin çalışanlarının demografik özellikleri ile bu kavramlar arasındaki ilişki araştırılmıştır. AVM çalışanlarının iş doyum düzeylerini ve yaşam doyum seviyelerini ölçmeye yönelik ölçekler uygulanmış ve sonuçlar SPSS programı ile analiz edilmiştir. İş doyumu ile yaşam doyumu arasında anlamlı ve orta dereceli bir ilişki tespit edilmiş, ayrıca çalışanların cinsiyet farklılıkları ile iş doyumu düzeyleri ve yaşam doyumu seviyeleri arasında bir ilişki olmadığı belirlenirken, diğer demografik özelliklerin iş doyum düzeyleri ve yaşam doyum seviyeleri ile ilişkisi ortaya konulmuştur.

The Relationship of Job Satisfaction and Life Satisfaction Between The Demographic Features: Research on Employees of the Shopping Center

Studies conducted by local and foreign researchers, between job satisfaction and life satisfaction reveals that a relationship has the power to affect each other. In addition, demographic characteristics of workers have various effects on both life satisfaction and job satisfaction . In this study, the relationship between job satisfaction and life satisfaction were explained through an empirical study, and the demographic characteristics of employees shopping center in Sakarya have been investigated the relationship between those concepts. Scales to measure their level of job satisfaction and life satisfaction levels of employees mall applied and the results were analyzed with SPSS. It has been demonstrated the relationship between other demographic characteristics and job satisfaction levels and also life satisfaction levels

Kaynakça

Çevik, Nüket ve Korkmaz, Oya (2014), “Türkiye’de Yaşam Doyumu ve İş Doyumu Arasındaki İlişkinin İki Değişkenli Sıralı Probit Model Analizi”, Niğde Üniversitesi, İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt 7, Sayı 1, s. 126- 145, Niğde.

Lam, Simon (1995), “Quality Management and Job Satisfaction: An Empirical Study”, International Journal of Quality and Reliability Management, s. 72-78.

Özaydın, Mehmet Merve ve Özdemir, Ömer (2014), “Çalışanların Bireysel Özelliklerinin İş Tatmini Üzerindeki Etkileri: Bir Kamu Bankası Örneği”, İşletme Araştırmaları Dergisi, 6/1, s. 251-281.

Punch, Keith (1998), “Introduction to Social Research: Quantitative and Qualitative Approaches, Sage Publishing, London-Englan.

Spector, Paul (1996), “Industrial and Organizational Psychology: Research and Practice USA”, John Wiley&Sons Inc.

Veenhoven, Ruut (1996), “Developments in Satisfaction Research” Social Indicators Research, Vol. 37.

Zhao, Xinyuan, Qu, Hailin ve Ghiselli, Richard (2011), “Examining the Relationship of Work–Family Conflict to Job and life Satisfaction: A Case of Hotel Sales Managers”, International Journal of Hospitality Management, Vol. 30, Iss. 1, s.46-54.