Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi

Yıl 2003 , Cilt 58 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Tek parti döneminde siyaset - gençlik ilişkilerine bir örnek: gençlik tekilatı tasarıları

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Adnan Menderes Üniversitesi Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi1
Görüntülenme :
493
DOI :
Özet Türkçe :

Bu makale, tek parti döneminde Türkiye'de kurulması tasarlanan resmi bir gençlik teşkilatı üzerinedir. 13u teşkilat, ülke gençliğini partinin hedeneri doğrultusunda seferber edecektir. :vlakalede ilk olardk ulus-devlet-gençlik ilişkisi cle alınmış, bu ilişkinin okul eğitimi yanında gençlik tcşkilatı kurmak biçiminde olduğu açıklanmış ve bunun örnckleri verilmiştir; ardından tek parti dönemindc Türkiyc'de gençlik teşkilatı tasarıları ele alınmıştır. Burada da önce bu konudaki düşünceler scrgilenmekte ve daha sonm da uygulamanın ne yöndc olduğu açıklanmıştır. Ülkedcki bütün gcnçleri içine alan, kuşatıcı vc kapsayıcı yönü belirgin olduğu görülen bu kurumu kurmaya dönük girişimler, yapılan bütün yayınlara ve çalışmalara rağmen sonuçsuz kalmıştır.

Özet İngilizce :

This artide examines official "youth organisaıion" projecıs during ıhe single-party (CHP) era in Turkey. The object oftlıe youth organisation projeeıs was lo mobilize youth in order lo realize the aims of the single-party. However, the attenıpıs failcd de.spiıe the publicaıions and works in favour. Naıion-sl.1Ie-youılı rc1ationship is fırsıly explained in ılıe form of fomı:ıl educatiOlI as well as establislıing youth organizations and then several exaınples are staıed. This is followed by ılıe discussions on youıh organization projecıs during Ihe single party era. This is done by analysing how ılıe idea of establislıing a youıh organisation cmerged and ılıe vanous views on tlıis s11bjccıand ılıe aııempts lo establish them.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :