Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi

Yıl 2005 , Cilt 60 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Tedarik zincirinin zamana dayalı performansının ölçülmesi: türk otomotiv yan sanayi uygulaması

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi1
Görüntülenme :
693
DOI :
Özet Türkçe :

Son yıllarda bilgi teknolojilerindeki ve süreç geliştirme yöntemlerindeki gelişmelere paralelolarak, tedarik zinciri yönetiminin (Supply ehain Management, SCM) önemi giderek artmıştır. Özellikle, SCM, 1980'Ii yıllardan itibaren dikkat çekmeye başlamış ve bir yönetim disiplini olarak görülmüştür. Bu disiplin aynı zamanda, tedarik zinciri a~lan, tedarik kanalı yönetimi, de~er zinciri yönetimi ve de~er akış yönetimi kavramlanyla ifade edilmektedir. SCM ile ilgili tüm bu kavramlann ise ortak bir paydası bulunmaktadır. Bu da, SCM'nin örgütün dışsal çevresine odaklaşan ve tedarik zinciri ortaklan ile bütünleşmeyi temel alan bir yönetim felsefesi oldu~udur. Bu nedenle çalışmanın amacını, ürün döngü zamanlannın (cycLe time) azaltılmasıyla, firmalann rekabet avantajı kazanmalannı sa~layan tedarik zincirinin, zamana dayalı performansının ölçülmesi oluşturmaktadır. Bu amaçla öncelikle TAYSAD'a (Taşıt Araçlan ve Parça Sanayicileri Demegi) kayıtlı Türk otomotiv yan sanayi firmalannda uygulanabilecek bir model geliştirilmiştir. Uygulama modeli, tedarik zincirinin zamana dayalı performansının bilgi teknolojileri, süreç geliştirme yöntemleri ve bunlann birlikte kullanılması (etkileşim) ile geliştirilebilecegine dayanmaktadır.

Özet İngilizce :

The importance of supply chain management has been increasing in recent years parallel to the developments occurred in information technologies and business process improvement techniques. SCM has been taken into consideration after ı980 years and seen as a management discipline. This discipline has been also deseribing as a supply chain networks, supply pipeline management, value chain management and a value stream management. All the .definitions have a common denominator, SCM is a management philosophy that focuses firrns outside environments and intends integration with the supply chain members. For this reason, the objective of this study is to measure of the supply chain time-based performance with decreasing for product cycle time, which offers fırm's competitive advantage. For this purpose, first off all, the model was developed which can be carry out Turkish automotive subsidiary industries registered of TAYSAD. Practice model is based on developing time-based performance metrics with information technologies, business process improvement methods and interaction effects of those methods.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :