Borçlanma Maliyetlerinin Türkiye Muhasebe Standartları ve Vergi Mevzuatı Kapsamında Değerlendirilmesi

Gelir tablosu dipnot 3’e göre, dönemin tüm finansman giderleri, üretim maliyetine verilenler, duran varlığın maliyetine verilenler ve doğrudan gider yazılanlar şeklinde üç gruba ayrılmaktadır. TMS 23 Borçlanma Maliyetleri Standardı ise, işletmeler tarafından yapılan borçlanmalarla ilgili olarak katlanılan finansman giderlerini kapsamakta ve bu giderlerin ne şekilde muhasebeleştirileceği hakkında bilgi vermektedir. Çalışmamızda TMS 23 Borçlanma Maliyetleri Standardı incelenmiş olup, borçlanma maliyetlerinin Türkiye Muhasebe Standartları ve Vergi mevzuatı açısından muhasebeleştirilmesindeki, benzerlikler ve farklılıklar ortaya konulmaktadır.

Evaluation of Borrowing Costs With Respect To Turkish Accounting Standards and Tax Legislation

According to income statement foot note no.3, a term’s financial expenses are be divided into three groups which are expenses loaded to production costs, loaded to fixed asset costs, and directly recognized as expense. Turkish Accounting Standard 23 Borrowing Costs includes financial expenses pertains to borrowing progressed by entities and gives information about how these expenses are recorded. In our study, Turkish Accounting Standard 23 Borrowing Costs is scrutinized; the differences and similarities between Turkish Accounting Standards and Tax Legislation are aimed to be revealed

Kaynakça

Akgül, B. A. ve H. Akay (2006), Uluslararası Muhasebe Standartları ve Türkiye’deki Uygulama Etkinliğine İlişkin Bir Araştırma, Türkmen Kitapevi, İstanbul.

Çonkar, K., N. Gökçe, F. T. Tellioğlu (2007), TMS 23 Kapsamında Borçlanma Maliyetinin Boyutları, Muhasebe ve Finansman Dergisi, Sayı:36, s.71-84. Güres, A. http://www.denetimnet.net/UserFiles/Documents/TMS%2023%20uy gulama%20%C3%B6rne%C4%9Fi. pdf, 19.04.2014.

IASC, (International Accounting Standards Comittee), (2000), International Accounting Standards, London.

İbiş, C., Y. Selvi, F. Yılmaz, B. Sipahi, V. Demir, K. Sarıoğlu (2009) Seçilmiş Türkiye Finansal Raporlama Standartları: Açıklamalar ve Uygulamalar, 2. Baskı (Editör: Volkan Demir), İSMMMO Yayın No:9, İstanbul.

Karataş M. (2010), Borçlanma Maliyetlerinin UMS 23, KOBİ’ler İçin UFRS Ve Vergi Usul Kanunu Kapsamında Değerlendirilmesi, Mali Çözüm Dergisi, Sayı 98, Mart-Nisan, s.117-141.

KGK, (Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu), TMS 23 Borçlanma Maliyetleri Standardı.

Kepçe, N. (2001), Finansman Harcamalarının Muhasebeleştirilmesi ve Mali Tablolarda Raporlanması, Mali Çözüm Dergisi. Sayı:57, Ekim- Kasım-Aralık, s.24-57.

Marşap, B. (2001), Borçlanma Maliyetlerinin Muhasebeleştirilmesindeki Yöntem Farklılıklarının Finansal Tablolara Etkisi, Mevzuat Dergisi, Yıl: 4, Sayı: 41, Mayıs, s.1-8.

Mirza, A. A., M. Orrell, G. J. Holt (2008), IFRS: Practical Implementation Guide and Workbook, John Wiley and Sons Inc,U.S.A.

Özerhan, Y. ve S. Yanık (2012), Açıklamalı ve Örnek Uygulamalı Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları, 2. Baskı, TÜRMOB Yayınları-427, Ankara.

Sağlam, N., M. Yolcu ve A. O. Eflatun (2012), UFRS Uygulama Rehberi, Özel Baskı, Hipotez Yayınları, Bursa.

Sevilengül, O. (2003), Borçlanma Maliyetleri Standardının Dayandığı Esaslar, TÜRMOB, Yayın No: 221, SBF Yayın No: 590, Ankara.

Şen, İ. K. (2006), Borçlanma Maliyetlerinin Türk Mevzuatı, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Uluslararası Muhasebe Standartları Kapsamında İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Tek, N. (2010), Finansal Muhasebeye Giriş ve Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulamaları, Birleşik Matbaacılık, İzmir.

Ulusan, H. (2010), Türkiye Muhasebe- Finansal Raporlama Standartları’nın Çevresel Raporlanması Açısından İncelenmesi, Selçuk Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, Cilt:13, Yıl: 10, Sayı:19, s.75- 99. ve

Yardımcıoğlu M. Ve H. Kocamaz (2012), Borçlanma Maliyetlerinin Uluslararası Mevzuatımızdaki Durumu, Dayanışma Dergisi, Sayı: 117, Aralık, s.8-31. Standartları ve Güncel Ulusal

Yazıcı, M. (2003), Muhasebe Standardının Tanımı, Muhasebe ve Finansman Dergisi, Sayı:18, Nisan, s.33-37.

Yükçü, S. (2014), Yeni TTK Uyumlu TMS ve UFRS Örnekli Genel Muhasebe, 7. Baskı, Altın Nokta Yayınevi, İzmir.