Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Vergi Güvenlik Önlemleri ve Mükelleflerin Ba-Bs Bildirimlerine Bakışı Araştırması

Devlet sistemi vergilerle elde edilen ekonomik kaynakları olmadan çalışamaz. Vergilemenin birincil amacı optimal vergi hasılatını etkin şekilde kamu hazinesine aktarılmasını temin etmektir. Vergi güvenlik önlemleri mükelleflerin öz denetimlerini de sağlayan bir müessesedir. Türk vergi sistemindeki vergi kayıp ve kaçaklarını önlemek için de vergi sisteminin içine yerleştirilecek vergi güvenlik önlemlerine ihtiyaç bulunmaktadır. Ba ve Bs Bildirimleri Maliye Bakanlığının yetkisi çerçevesinde getirilmiş olan genel nitelikte bir vergi güvenlik müessesesidir. Çalışmada öncelikle vergi güvenlik önlemi kavramı tanımlanmış, daha sonra Ba ve Bs bildirimlerinin kapsamı ve uygulanması hakkında bilgiler verilmiştir. Son olarak söz konusu bildirimlerin vergi güvenlik müessesesi olarak etkinliği ampirik araştırma ile tespit edilmeye çalışılmıştır. Bu çalışma sonucunda Türk vergi sisteminde yer alan Ba ve Bs bildirimlerinin etkin bir vergi güvenlik önlemi olduğu ve bu gibi etkin vergi güvenlik önlemlerinin vergi sistemine dahil edilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

Tax Security Measures for Income Taxes and Research on Taxpayers View on Ba-Bs Reports

State system cannot work without economic resources derived from taxes. The main fiscal purpose of taxation is to provide optimum tax revenue. Tax security measures are an institution that provides self-audits of taxpayers. To prevent tax loses and leakages in Turkish tax system, there is a need tax security measures to be placed in the tax system. Ba and Bs declarations, which is authority of the Ministry of Finance, which has been brought is a general tax security measure. In this study first, tax security measures have been identified, then about Ba and Bs reports and application are given. Finally, the Ba and Bs reports’ effectiveness of the tax security measures tried to be determined by empirical research. As a result of this study, Ba and Bs reports in the Turkish tax system is an effective tax security measure and as such should be included in an effective tax system, the tax is concluded that the security measures

Kaynakça

Akbay, Mehmet (1990), Vergi İncelemeleri ve Vergi Denetimi, Türkiye'de Denetiminin Etkinlik ve Verimliliği, Maliye ve Gümrük Bakanlığı. APK. Kurulu Yayınlan, No: 1990/308, Ankara.

Akkaya, Şahin, M. Vedat Pazarlıoğlu (1998), Ekonometri I, 4. Baskı, Anadolu Matbaacılık, İzmir.

Aksoy, Şerafettin (1999), Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi, Filiz Kitabevi, İstanbul.

Altunışık, Remzi, Recai Coşkun, Serkan Bayraktaroğlu ve Engin Yıldırım (2007), Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri, 5. Baskı, Sakarya Kitabevi, Sakarya.

Arpacı, Ömer (2005), “Örtülü Kazanç Dağıtımında Sermaye Şirketi Kavramı”, Yaklaşım, S. 152, ss. 114–118.

Aslan, Abdullah (1997), “Vergi Denetimi ve Vergi Denetiminde Etkinlik Sorunu”, Vergi Dünyası, Sayı: 185, ss. 3-7.

Aydın, Fazıl (2001), “Türkiye'de Tarım Sektörünün Değerlendirilmesi-III”, Yaklaşım, Yıl: 9, Sayı: 106, Ekim-2001, ss. 67-71.

Bal, Hüseyin (2001), Bilimsel Araştırma Yöntem ve Teknikleri, Süleyman Demirel Üniversitesi Yayınları, Isparta.

Bilici, Nurettin (2004), “Türkiye’de Vergi Kayıp ve Kaçakları ve Önlenmesi Yolları: Vergi Cennetleriyle Mücadele”, 19. Maliye Sempozyumu, Belek, ss. 601-619.

Demirci, Abdulkadir (2012), “Transfer Fiyatlandırması Uygulamalarında Gerçekçi Bir Şekilde Sahip Olunan Seçenekler Kavramı”, Vergi Dünyası, Yıl: 31, S. 365, ss. 48-70.

Doğrusöz, Ahmet Bumin (1992), Türk Vergi Sisteminde Kaynakta Vergileme (Stopaj), İstanbul.

Güredin, Ersin (1998), Denetim, Beta Yayıncılık, İstanbul.

Kurtuluş, Kemal (1996), Pazarlama Araştırmaları, 5. Baskı, İ.Ü. İşletme Fakültesi Yayını, İstanbul.

Maliye Bakanlığı (2013), Gelir İdaresi Başkanlığı, www.gib.gov.tr, Erişim Tarihi: 01.05.2013.

Oktar, S. Ateş (2012), Vergi Hukuku, 8. Baskı, Türkmen Kitabevi, İstanbul.

Öztürk, İbrahim (2010), 2010 Türkiye Ekonomisi Raporu, MÜSİAD Yayınları, İstanbul.

Pehlivan, Osman (2013), Vergi Hukuku, Murathan Yayınevi, Trabzon.

Resmi Gazete, Sayı: 25882 Sayı, Tarih: 21.07.2005.

Şenyüz, Doğan (1998), Türk Vergi Sistemi, 4. Baskı, Ezgi Kitabevi, Bursa.

Tuncer, Selahaddin (1984), Vergi Uygulamaları, 5. Baskı, Güray Matbaası, İstanbul.

Turhan, Salih (1998), Vergi Teorisi ve Politikası, Filiz Kitabevi, İstanbul.

Ülgen, Soner (2002), “Bir Vergi Güvenlik Müessesesi Olarak Emsal Kira Bedeli Esası”, Yaklaşım, Sayı: 109.

Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı (2012), Faaliyet Raporu 2012, Ankara.