Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi

Yıl 2005 , Cilt 60 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Tarihsel kökenleriyle israil de siyasal partiler

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi1
Görüntülenme :
631
DOI :
Özet Türkçe :

ısrail ileri derecede politize bir topluma sahiptir. Büyük Britanya mandasının erken dönemlerinden başlayarak siyasal partiler Yahudi toplumu içinde her yere uzanan güçlü siyasal kurumlar olarak belirmiştir. Gerek uygulanan nisbi temsil sisteminin uç bir ömegi, gerek İsrail toplumunun karmaşık yapısı ısrail siyasetinde çok sayıda siyasal partinin dogmasına neden olmuştur. Karmaşık bir topluma sahip olan ısrail'de çeşitli toplumsal çalIşmalar görülmektedir. Diger batılı demokrasilerde temel çekişme sol ve sag arasındadır. Ancak İsrail'deki tek temel mücadele ekseni bu olmayıp, siyonisı-siyonist olmayan, Aşkenaz-Sefarad, dincilaik, Arap-Yahudi çatışmaları başlıca kırılmaları oluşturmaktadır. Bu çatışma ve kırılmalar illkedeki parti saytsını yilkseltmektedir. ısrail' deki partileri dört grup içersinde inceleyebiliriz: ı. Merkez ve Merkez-Sol Partiler, 2. Merkez Sag ve Milliyetçi Partiler, 3. Dinci Partiler, 4. Arap Partileri. Sol kanatıan Işçi Partisi ve sag kanattan Likud, ısrail'deki başat partilerdir. 1977 Mayts'ına kadar Işçi Partisi ve öncesinde onun selefi Mapai ısrail politikasındaki en önde gelen siyasal kurum olmuştur. Işçi Partisi dışında; Meretz-Yahad, ŞilZui ve Am Ehad gibi partiler de sol kanatıaki diger partileri oluşturmaktadır. Likud'un sagında da aşın milliyetçi partiler konumlanmıştır. "Haredi" terimi Yahudi dinci partilerini ifade eden bir sözcilktilr. Likud ile Işçi Partisi arasındaki denge siyasetinde haredi partiler anahtar bir roloynamaktadır. ısrail'de, Arap-Yahudi çatışması Arap partilerinin var oluş nedenini oluşturmakta ve Arap oyları artan biçimde bu Arap partilerine gitmektedir.

Özet İngilizce :

Israel has a highly politicized nation. From the early days of the British ruling, political parti es have been omnipotent and powerful instiıutions within the Israeli communiıy. Israeli politics has a multi-party system because of the extreme form of proportional representation and also complexity of the Israeli community. As a owner of a complex society, Israel manifest several societal cleavages. in the other westem democracies, fundemental cleavage is between the left and the right. But this cleavage is not unique one in Israel. And there are also several cleavages between Zionisıs and non-Zionisıs, Ashkenazi community and Sepheradi community, religious and secular segmenıs of society, lewish community and Arab community. So, these cleavages give rise to several parties. We can examine the Israeli political parties within the four groups: I. Center and center-Ieft parties, 2. Center-right and nationalist parties, 3. Religious parties, 4. Arab parties. Labor Party -from the center-reft- and Likud -from the right- are the main political parties in Israel. Until May 1977, Israeli politics was dominated by Mapai and iıs sucessor, the Labor Party. There are also several parties, like Meretz-Yahad, Shinui, Am Ehad, occupies the center-Iefı. And several ultra-nationalist parties occupy the right of Likud. "Haredi" term refers to lewish religious parties. Haredi parties play a key role within the Israel politics between Labor Party and Likud. Arab-lewish cleavage is the main reason of the emergence of the Arab parties in Israel and the Arab vote has increasingly gone to these Arab parties.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :