İşletmelerin Büyümeleri ile Kurumsallaşma Gereksinimi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Sakarya İli Örneği

Bu çalışmanın amacı; İşletmelerin büyümeleri ile kurumsallaşma gereksinimleri arasında bir ilişkinin mevcut olup olmadığını incelemektir, çalışma sağlıklı bir büyümenin hangi kurumsal çerçevede gerçekleştirilebileceğine dair bulguları içermesi açısından önem taşımaktadır. Bu amaçla farklı büyüklük ve sektörlerdeki firmaların daha yoğun şekilde yer almakta olduğu Sakarya 1. ve 2. Organize Sanayi Bölgelerinde faaliyette bulunan, firmalara yönelik anket yapılmıştır. Çalışma sonucunda, firmalardaki büyümenin başlangıç aşamasında, kurumsal değerler önemliyken, büyüme süreciyle birlikte standartlar, süreçlerin planlanması, profesyonel çalışma ekibi ve değişik faktörlerin farklı seviyelerde önem taşıdığı sonucuna varılmıştır.

Investigation of the Relationship Between Companies Growth and Requirements of Institutilazion: Example of Sakarya Province

The purpose of this study is for companies to determine whether or not there is a relationship between growth and institutionalization. By doing this study is important because it contains evidence of healthy growth companies in which institutional framework. Therefore, various company sizes and types were surveyed in Sakarya where first and second industrial zones are gathered intensively. As a result, at the initial stages of growth for companies corporate values are more important; along with the development process, standards, planning process, a professional working team and different factors at different levels may more important

Kaynakça

Baykal, Adnan Nur (2004), Mektuplarla Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma (Babalar, Oğullar ve Kızlar), 2.Baskı, Sistem Yayıncılık, İstanbul.

Cardozo, R., N. Brian Harmon, A. Ardishvili (1995), Understanding New Business Growth, International Enterpreneurship, New York.

Carney, Karen, Gedajloviç, Eric (2002), “The Co-evolution of Instituonal Environments and Organizational Strategies: The Rise of Family Business Groups in the asean Region”, Organization Studies C.23, S. 1, 1 -29.

Çarıkçı, H., Murat O., Songül S. (2002) “Küçük ve Orta Ölçekli Üretim İşletmelerinde Kriz Dönemine Özgü Finansman Sorunları ve Alternatif Pazarlama Stratejileri , Göller Bölgesi İşletmelerine Yönelik Bir Araştırma” Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı:7, Isparta.

Ertaş, Aysel, (1996), Hastanelerin Kurumsallaşma Düzeyine Yönelik Bir Araştırma, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, T.C. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi, İstanbul.

Karpuzoğlu, Ebru (2004), Büyüyen ve Gelişen Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma, 4. Baskı, Hayat Yayınları, İstanbul.

Katzenbach, Jon (1992), Managing at the Speed of Change, Villard Boks, New York.

Levinthal, Daniel, Myatt, Jennifer (1994), “Co-evolution of Capabilities and Industry: The Evolution of Mutual Fund Processing”, Strategic Management Journal, C. 15, p.45-62.

March, G.James, (1996) “Continuty and Change in Theories of Organizational Action”, Administrative Science Quarterly, Volume:6, p.278-287.

Reid, Gavin V. (2002), Analysing the Small Business Enterprices, Small Business Enterprice: An Economic Analysis, Routledge, London.

SATSO, (2012), Sakarya İli 2002 İktisadi Raporu, Reksa Reklâmcılık Ltd, Sakarya.

Scott, Mel ve Richard Bruce (1987), Five Stages of Growth in Small Business, Long Range, London.

Selznick, Philip (1996) “Institutionalism ‘Old’ and ‘New”, Administrative Science Quarterly,Volume: June, p.270-277.

Seymen, Oya Aytemiz, Aydemir, Burhan, Taşçı Aslı (2004), Aile İşletmelerinde Kurumsallaşma Süreci ve Sektörel Bir Uygulama, İstanbul Kültür Üniversitesi 1. Aile Şirketleri Sempozyumu Kitabı, İstanbul, ss. 604-617.

Ulukan, Cemil (2005), “Girişimcilerin ve Profesyonel Yöneticilerin Kurumsallaşma Perspektifi”, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 2, s.29-42.

Ülgen, Hayri (1990), İşletmelerde Organizasyon İlkeleri ve Uygulaması, Gençlik Basımevi, İstanbul.

Yazıcıoğlu, İrfan, KOÇ, Hakan (2009), “Aile İşletmelerinin Kurumsallaşma Düzeylerinin Belirlenmesine Yönelik Karşılaştırmalı Bir Araştırma”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı: 21, s.497-507.

Yılmaz, Erdoğan, (2003), Türkiye’de Kurumsallaşma Aşamasına Gelmiş Orta Ölçekli Aile Şirketlerin Sorunları ve Çözümleri, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi, İstanbul.

Yılmaz, Beytullah (2004), “KOBİ’lerin Finansman Sorununa bir Çözüm Önerisi; Risk Sermayesi Finansman Modeli” Dış Ticaret Dergisi, Sayı:33, s.58-73