Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi

Yıl 2004 , Cilt 59 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Stratejik yönetim muhasebesi yaklaşımı: değer zinciri maliyet analizi

Yazar kurumları :
Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi1
Görüntülenme :
767
DOI :
Özet Türkçe :

 

<p style="\\\\"text-align:" justify;\\\\"=""> işletmeler kendi değer zincirlerini tanımlamak suretiyle düşlik maliycti başariıbilir veya ürünlinlhizmetin değerini al1tırabilirler. Değer zinciri analizi nihai kullanıcılara sunulan son lirlinlifhizmcti şekillendiren faaliyet aralığının tamamının stratejik avantaj veya dezavantajını belirleycrek rekabet avaıııajını değerlemektcdir. Söz konusu faaliyet aralığı, işletme içi faaliyetlerin yanında işletme dışı değer faaliyetlerini de içermektedir. İşletmeler için temel amaç karın maksimum yapılmasıdır. Bu nedenle. işletmeler bem kendilerinin ve hem de rakiplerinin değer zincirlerinin maliyetlerini bilmek zorundadır. işletmeler maliyetleri stratejik açıdan ele alan değer zinciri maliyet analizinden yararlanmaııdır. Geleneksel yönetim muhasebesi günlimüz, rekabet 0ı1amında oldukça dar kapsamlı yaklaşım olan "katma dcğer" odaklıdır, Katma değer yaklaşımı, maliyet analizi için oldukça geç başlayıp erkcn bitmektedir. Değer zinciri maliyet analizinin dayanağı "değer yaratmaktır". Ayrıca, değer zinciri analizi geleneksel yönetim muhascbesinden farklı olarak işletme dışına odaklanmaktadır.</p> <p></p>

Özet İngilizce :

 

<p style="\\\\"text-align:" justify;\\\\"=""> Businesses can achieve minimum co st or maximum value of productl service by defining ıhcir own value chain. Value chain analysis assesses competitive advantage by detennining the strategie advantages and disadvantages of full range of activities that shape the products which have been supplied to the ultimate user. These activities include not only inside business activities but also outside value activitics. For thc businesscs tlıe main objective is to maximize the proflt. For this reason. businesses must know about both their own and their competitors' cost of value chain. The achievement of this by using the traditional managemenı accounting systems is not very easy. Businesses should use value chain cost analysis that views the eosts from strategic perspectives. Tmditional managcment accounting has been "value added-orieııted" which is a very narrow approach in todays' competitive environment. The value added approach "staI1s too Iate and stops too soan" for the cost analysis. The value chain analysis depends on value creation. Moreover, tlıe value chain analysis, as differcnt from the traditional management accounting, focuses on thc outside of the busincscss.</p> <p></p>

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :