İhtiyaç ve İstek Paradoksu: İktisadi ve Metafizik Bir Yaklaşım

Bireyler yaşamlarını sürdürebilmek için tüketim yapmak zorundadır. Ancak bu tüketim alışkanlıklarında bireylerin içinde yaşadığı toplum yapısının değişmesi ve dönüşmesi ile birlikte birtakım farklılıkların ortaya çıktığı gözlemlenmektedir. Geleneksel toplumdan günümüze gelindiğinde önceleri temel ihtiyaçların giderilmesi söz konusu iken mevcut durumda istekler ihtiyaçlara dönüşmeye başlamıştır. Özellikle teknolojik açıdan ilerleme kaydedilmesi hem üretim düzeyini hem de ürün çeşitliliğini arttırmıştır. Söz konusu durum, bir tüketim malının ihtiyaç mı yoksa istek mi olduğu çelişkisini ortaya çıkarmıştır. Bu noktadan hareketle çalışmada, öncelikle toplum yapısındaki değişmelerden bahsedilerek ihtiyaç ve istek kavramları açıklanacak sonrasında ise isteklerin ihtiyaçlara dönüşmesi ve ihtiyaçların sınırsız hale gelme durumu bir formül oluşturularak tartışılacaktır.

The Paradox of Needs and Wants: An Economic and A Metaphysics Approach

The consumption of individuals is inevitable to sustain their life. However it is observed that some differences occurred in consumption habits during change and transformation of social life. From traditional societies to nowadays, wants have turned into needs at the present while only basic needs supplied in traditional societies. Especially the technological development improved the product range as well as the product diversification. In this case a paradox has occurred against any consumer good whether it is a need or a want. In this study, firstly the concept of need and want will be explained within the context of the transformation of society structure and then turn of wants into needs and the concept of unlimited needs will be discussed by creating a formulation

Kaynakça

Akdoğan, A. Argun (2013), “Kamuda Karar Alma”, Kamu Yönetiminde Çağdaş Yaklaşımlar, 2.Baskı, Editör: Eyyub G. İsbir, Açıköğretim Fakültesi Yayınları.

Aslan, Seyfettin ve Abdullah Yılmaz (2006), “Modernizme Bir Başkaldırı Olarak Modernizm”, Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt: 2, Sayı: 2, s. 93-108.

Ay, Hakan (2013), Kamu Maliyesi, Kanyılmaz Matbaası, İzmir.

Bay, Christian (1982), “Self-Respect as a Human Right: Thoughts on the Dialectics of Wants and Needs in the Struggle for Human Community”, Human Rights Quarterly, Vol: 4, No: 1, s. 53-75.

Bayhan, Vehbi (2011), “Tüketim Toplumunda Bireyin Ontolojik Mottosu: Tüketiyorum Öyleyse Varım”, Sosyoloji Konferansları Dergisi, Sayı 43 (1), s. 221-248.

Bayram, Yavuz (2007), “Postmodernizm Üzerine”, Baykara Dergisi, Sayı: 5, s. 37-39.

Bentham, Jeremy (1961), An Introduction to the Principles of Morals and Legislation, Dolphin Books, New York.

Bentley, Arthur (1965), The Process of Government, Editör: Peter H. Odegard, The Belknap Press of Harvard University Press, Massachusetts.

Drakopoulos, A. Stavros (1994), “Hierarchical Choice in Economics”, Journal of Economic Surveys, Vol. 8 (2), s. 133-153.

Eisenstadt, S. Noah (2007), Modernleşme: Başkaldırı ve Değişim, Çeviren: Ufuk Coşkun, Doğu Batı Yayınları, Ankara.

Harvey, David (2012), Postmodernliğin Durumu, Çeviren: Sungur Savran, Metis Yayınları, İstanbul.

Hoeschele, Wolfgang (2010), The Economics of Abundance: A Political Economy of Freedom, Equity and Sustainability, Gower Publishing Limited, England.

Irzak, Gürol ve Ayşe Buğra (2001), “İnsan Doğası, İnsan İhtiyaçları ve İktisat”, Sosyal Bilimleri Yeniden Anlamak (s. 34-42), Metis Yayınları, İstanbul.

Kalkan, Ahmet (2015), İnsan-Nas, http://www.ahmedkalkan.com.tr/kavram- tefsiri/item/250-insan-nas.html, 02.02.2015.

Kant, Immanuel (1984), Seçilmiş Yazılar, Çeviren: Nejat Bozkurt, Remzi Kitabevi, İstanbul.

Karaduman, Sibel (2010), “Modernizmden postmodernizme kimliğin yapısal dönüşümü”, Journal of Yasar University, 17(5), s. 2886-2899.

Kızılçelik, Sezgin (2003), Küreselleşme ve Sosyal Bilimler, Anı Yayıncılık, Ankara.

King, Cheryl Simrell (2005), “Postmodern Public Administration: In The Shadow of Postmodernism”, Administrative Theory & Praxis, Vol.27, No.3, September, s.517- 532.

Lyotard. J. François (1987), “Introduction: The Postmodern Condition After Philosophy: The End or Transformation”, K.B. Baynes & T. Mc Carty (Ed.), MIT Press.

Mahatoo, H. Winston (1989),”Motives must be Differentiated from Needs, Drives, Wants: Strategy Implications”, European Journal of Marketing, Vol. 23 (3), s. 29-36.

MEBu(2015),rhttp://yegitek.meb.gov.tr/aok/Aok_Kitaplar/AolKitaplar/Sosy oloji_1/2.pdf, 02.02.2015.

Miller, L. Roger (2012), Economics Today: The Macro View, Sixteenth Editon, Pearson.

Ökmen, Mustafa ve Fatih Demir (2010), “Kamu Hizmetinin Felsefi Temelleri ve Yeni Kamu Yönetiminde Geçirdiği Dönüşüm”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Dergisi, C.15, S.3, s.19-42.

Özer, Mustafa (2012), “İktisadın Temel Kavramlarına Giriş”, İktisada Giriş I, Editörler: Mustafa Özer ve Ahmet Tiryaki, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları, Eskişehir.

Platon (2005), Devlet, Çeviren: Cenk Saraçoğlu ve Veysel Atayman, Bordo- Siyah Yayınevi, İstanbul.

Raiklin, Ernest ve Bülent Uyar (1996), “On the Relativity of The Concept of Needs, Wants, Scarcity and Opportunity Cost”, International Journal of Social Economics, Vol. 23 (7), s. 49-56.

Sallan, Songül ve Songül Boybeyi (1994), “Postmodernizm-Modernizm İkilemi”, Araştırma (Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Felsefe Bölümü Dergisi), Cilt: 15, s. 313-323.

Savaş, Vural (2007), İktisatın Tarihi, Siyasal Yayınevi, Ankara.

Sungur, Mustafa (2011), “Tüketimin Küreselleşmesi ve Tüketim Tapınakları: Galatasaray Üniversitesi İletişim Dergisi, Sayı:14, s.7-35. Panayır Yerlerinde Alışveriş”

Türk Dil Kurumu (TDK), Hacet

http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK. GTS.54d8b4b3708e51.32210057, 03.02.2015.

Türk Dil Kurumu (TDK), İhtiyaç

http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK. GTS.54d8b4bb0848b1.67279991, 03.02.2015.

Türk Dil Kurumu (TDK), İstek, http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK. GTS.54d8b4fb835af8.11124939, 03.02.2015.

Üşür, İşaya (2003), “Ekonomi Politik: Zarif Mezar Taşları?”, Praksis, 10, s. 211-238.

Yanıklar, Cengiz (2010), “Tüketim Kültürü, Kapitalizm ve İnsan İhtiyaçları Arasındaki İlişki Üzerine Bir Tartışma, C.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 34, Sayı:1, s. 25-32.

Yeygel, Sinem (2006), “Postmodern toplum yapısının pazarlamaya getirdiği yeni boyut: Topluluk Pazarlaması (Tribal Marketing)”, Ahmet Yesevi Üniversitesi Bilig Dergisi, Sayı:38, s.197-228.

Yıldırım, Murat (2009), “Modernizm, postmodernizm ve kamu yönetimi”, Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, Cilt: 6, Sayı: 2, s. 380-397.