Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi

Yıl 2002 , Cilt 57 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Siyasi partilere "ihtar"

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Anayasa Mahkemesi1
Görüntülenme :
528
DOI :
Özet Türkçe :

1982 Anayasasına göre siyasi partiler sadece tüzük ve programının, Anayasanın 68. maddesinin dördüncü fıkrası hükümlerine aykırı olması; Anayasanın 68. maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen suçlann işlendiği bir odak durumuna dönüşmesi;yabancılardan maddi yardım alınması durumlannda o partinin Anayasa Mahkemesince kapatılabileceğini hükme bağlamaktadır. Siyasi Partiler Yasasının 101. maddesi de Anayasadaki bu hükmü aynen tekrarlamaktadır. Partiler Yasasının 104. maddesi; bir siyasi partinin Siyasi Partiler Yasasının 101. maddesinin dışında kalan emredici kurallarına ve diğer yasaların siyasi partilerle ilgili emredici hükümlerine aykırılık olması durumunda, o parti hakkında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının Anayasa Mahkemesine başvurabileeeğini hükme bağlamıştır. Siyasi Partiler Yasasının 104. maddesine göre, Anayasa Mahkemesi söz konusu hükümlere i1ykırılık görürse, o partiye alb ay içinde bu aykırılığın giderilmesi için ihtarda bulunacağını ve eğer aykırılık giderilmez ise, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının o parti hakkında kapatılması için resen dava açacağını kurala bağlamışın. Yani Siyasi Partiler Yasasının 101. maddesi dışındaki emrcdici hükümleri ile diğer yasalardaki partilerle ilgili cmrcdici hükümler de kapablmayla sonuçlanabilmektedir. Siyasi Partiler Yasası ile partilere ilişkin olarak getirilen yasaklar Anayasadaki yasak hükmün çok ötesine taşmaktadır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

According to the 1982 Constitution political parties can only be dissolved if the program and statute of the political party violate the provisions of the fourth paragraph of Artide 68; if the party in question has become a center for the execution of activities violating the provisions of the fourth paragraph of Artide 68; or if the political party accept financial assistance from foreigners. Artide 101 of the Political Parties Acı repeals exactly the above provision of the Constitution. Artide 104 of the Political Parties Act stipu!ates that if the activities of apolilical party are incongruous to the mandatory rules of the Political Parlies Act other than the provisions of Artide 101, or other mandatory rules of other laws, the Chicf Public Prosecutor of the Republic may submit an application to the Constitutional Courl. if there are differences to the provisions of laws, the Constitulional Court wam.~ the political party to rectify those incongruitics. if the incongruities are not rectified then the Chief Public Prosecutor of the Republic files a dissolulion suil. In other words, mandatory rules of Political Parties Act other than the provisions of Artide 101 and other mandatory rulcs of other laws rclated to political parties may become the causes of the dissolution of political parlics. The prohibilions stipulated in the Polilical Parties Act excccd the prohibitions provided in the Conslitution. The 1982 Conslitution limited the causes of dissolution of political partics.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :