Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi

Yıl 2003 , Cilt 58 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Siyasetin evrensel sorunu: iktidarın meşruiyeti - meşruiyet iktidarı

Yazar kurumları :
Cumhuriyet Üniversitesi iktisadi ve idari Bilimler Fakültesi1
Görüntülenme :
881
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışma siyasal iktidar ve meşruiyet arasındaki ilişkiyi ve siyasal iktidarın kendisine toplumsal rıza arayışını siyasi düşüncelcr literatüıil bağlamında incelemektedir. Çalışma, siyasal iktidar ve meşruiyet ilişkisinde ortaya atılan tMınılar ve eleştiriler üzerine yoğunlaşmaktadır. Çalışma, meşruiyetin; statükonun haklılaştırılması, kendi dışındakileri olumsuzlaması ve toplumun siyasal, sosyal ve ekonomik olarak yeniden kurulması fonksiyonlarıııı tartışmaktadır. Bu çalışma, siyasal iktidar geleneğinin kendisini meşrulaştırmak için kullandığı yöntemleri de ele almaktadır.

Özet İngilizce :

The study analyzcs the rclationship bctwecn Uıe most imlXll1ant coneepts of political science, political power and legitimacy and evaluates the phases, definitions and critiques of legitimacy in the history of political uıought. It examines the political power's pur,'Uit of social obedicncc beforc and after Uıe theories of ılıe modern sUıte. TIıe funetion of legitimacy and Uıe relationship betwccn political power and socicty are discussed. These functions consist of ılıe legitimization and justification of the status quo, ı1ıe creatiOlı and exchısion of tlıe "others", and the rcconstnıction of the society in terms of social, cconomie and politieal engineering. The study, in dcuıil, examines and criticizes the me<,ns that the legitimaey resorts to justify the politica! power.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :