Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi

Yıl 2004 , Cilt 59 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Siyasal ekonomi açısından büyüme, enflasyon ve bütçe açıkları türkiye üzerine bir uygulama

Yazar kurumları :
Gazi Üniversitesi iktisadi ve idari Bilimler Fakültesi1
Görüntülenme :
583
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışma, Türkiye'de iktisadi büyüme, enflasyon ve büıçe açıklarının siyasal yönlerini incelemektedir. Geleneksel modeller bu makroekonomik degişkenlerin dinamiklerini bütünüyle açıklamakta başarısız olmuşlardır. Daha yeni modeller ise geleneksel modellerin büyük ölçüde ihmal ettigi siyasal faktörler üzerinde durmaktadırlar. Bu makalenin başlıca amaçlarından biri. 1987: ı-2003: i dönemine ilişkin üç aylık verileri kullanarak Türkiye'de siyasal ekonomik dalgalanmaların bulunup bulunmadığını araştırmaktır. Oportünisıik modellerin temel varsayımlarından birine göre. seçim öncesi dönemde genişletici maliye politikası uygulanmasının amacı siyasetçilerin iktisadi büyürneyi hızlandırarak seçmenieri manipüle etmek istemesidir. Bu makalede sunulan ampirik bulgular gösteriyor ki genel seçimlerin yapıldığı dönemlerde Türkiye'de bütçe açıklannda bir artış gözlemlenmektedir. Buna karşın, seçim dönemlerinin enflasyon ve iktisadi büyüme üzerinde önemli hir etkisi bulunmamaktadır. çalışmamızın ikinci temel amacı ise siyasal partilerin partizan (ideolojiye bağımlı) bir makroiktisat polikası izleyip izlemediklerini araştırmaktır.

Özet İngilizce :

This pa per examines political aspects of economic growth, intıation and hudget defıcits in Turkey. Tradiıional models failed to fully explain the dynamics of these macroeconomic variables. More recenl models foeus on poliıical factors largely ignorcd by traditional models. One of lhe major ohjectives of the present paper is to ıest the existence of politico-economic cycles in Turkey by employing Ihe quarterly daıa covering the period 1987: 1-2003: 1. A key assumption of the opportunistic models is that an expansionary fiscal policy stems from the desire of politicians to expand output and manipulate the elecıorale in preelection periods. The empirical fındings presented in this paper indicate that general elections increase budget deficits in Turkey. However. inflation and economic growth are nol affecıed by the pcriods of election. The second major objective of this paper is to investigate whether politicians exhibit partisan (ideology-moıivated) behavior, and whether it is possible ıo distinguish among different economic policies across political parties. The empirical results in this paper revcal that there is no c1ear evidence of an ideological element in economic policies of different governments for the specifıc case of Turkey.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :