Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi

Yıl 2004 , Cilt 59 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Pozitif yanılsama ve psikolojik sağlık

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi1
Görüntülenme :
554
DOI :
Özet Türkçe :

Yanılsama mevcut gerçeğin çarpıtılarak yorumlanmasıdır ve araştırmalar sağlıklı insanların hem kendileri hem de çevreleri hakkındaki değerlendirmelerinde yaygın olarak olumlu bir yanlılık eğilimi sergilediklerini göstermiştir. Gerçekdışı olumlu henlik algısı, abanıimış konrrol algısı ve gerçekdışı iyimserlik olarak betimlenebilecek pozitif yanılsamaların bireylerın mutluluğu, ıkili ilişkileri, çalışma davranışları, kariyer kararları ve stresle mücadele yöntemleri gibi yaşamın çeşitli alanlarında olumlu olduğu kadar olumsuz sonuçlarının da gözlenebileceği ve söz konusu bu olumlu yanlılık eğilimının bireyın genelolarak psikolOjik sağlığını etkılediğı ileri sürülmektedir. Bu makalede pozitif yanılsama kavramının ayrıntılı bir şekilde tanıtılması ve gerçek yaşam olayları bağlamında psikolojik sağlığa yaptığı katkılar ile getirdiği bedeııerin tal11şılması amaçlanmıştır.

Özet İngilizce :

IlIusion is distoned ınterpretation of present realıty and research demonstrated that healthy indivıduals exhıbit a positive ıllusıon about themseIves and their environment. Positive iııusıon which is described as irrealisıical positive self-perception, exaggerated control perception and irrealistic optimism. can have both negative and positive results on diff'erent domains of life (i.e. happiness. intimate relationships, working lıfe, career decisions and coping with stress). lı is also claımed that positive iııusıon effects ın general personal psychological health. In this aniele it is aimed to explain the concept of positive illusion in detail and discuss its conrribuıions and damages in the conrex! of life-evenrs

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :