TÜRKİYE’NİN AVRUPA BİRLİĞİ’NE SEKTÖREL İHRACATINA DÖVİZ KURUNUN ETKİSİ: PANEL VERİ ANALİZİ

Bu çalışmanın amacı, reel döviz kurunun Türkiye‘nin Avrupa Birliği‘ne yaptığı sektörel ihracatına etkisini araştırmaktır. Bu amaçla, Avrupa Birliği 27 üye ülkesine en fazla ihracat yapılan ilk 20 sektörün ihracat verileri, üye ülkelerin GSYİH verileri, Euro/ABD Doları paritesi ve reel döviz kur endeksi verileri kullanılmıştır. Çalışmada, 2002:Q1 – 2016:Q4 dönemini kapsayan üçer aylık veriler ve 2008 yılı krizi için oluşturulan gölge değişken verisi FMOLS yöntemi ile tahmin edilmiştir. Yapılan analiz sonucunda, Türkiye’nin sektörel ihracatında birlik üye ülkelerinin gelirlerinin en önemli faktör olduğu ve döviz kurundaki değişmelere karşı sektör/ülke duyarlılığının farklılaştığı tespit edilmiştir. Ayrıca, reel döviz kurunun sektörel ihracatı açıklama gücünün Euro/ABD Doları paritesinin açıklama gücüne göre daha iyi olduğu da gözlemlenmiştir

THE EFFECT OF EXCHANGE RATE ON TURKEY’S SECTORELEXPORTS TO THE EUROPEAN UNION: PANEL DATA ANALYSIS

The purpose of this study is to investigate the effect of real exchange rate on the sectoral exports of Turkey to the European Union. For this purpose, the export data of the first 20 sectors with the highest exports to the 27 member states of the European Union, the GDPs of the member countries, the Euro/US Dollar parity and real exchange rate index data are used. In accordance with this purpose, 2002:Q1 – 2016:Q4 period quarterly data and the dummy variable data created for the 2008 crisis were estimated by the FMOLS method. As a result of the analysis, the income of the member countries of the European Union is the most important factor in the sectoral exports of Turkey and the sensitivity of the sector/country to the exchange rate changes has been determined. In addition, the power of description to the sectoral exports are better than the power of description to the real exchange rate of Euro/US Dollar parity