Türkiye’de Yabancı Sermaye Yatırımlarının İstihdam Üzerine Etkilerinin Vektör Otoregresif Model Var Modeli İle Analizi 2002-2014

Ülkelerin ekonomisini etkileyen en önemli faktörlerden biri de istihdamdır. Ülkede istihdamın arttırılması için yabancı sermaye yatırımlarının önemi göz ardı edilmemelidir. Bu çalışmada Türkiye’deki yabancı sermaye yatırımlarının istihdama etkilerinin incelenmesi amaçlanmış ve bunun için resmi kurumlardan alınan mevcut veriler Vektör Otoregresif Model yardımıyla analiz edilmiştir. Analiz yapılırken bağımsız değişken olarak yabancı sermaye yatırımları ele alınırken, bağımlı değişken olarak istihdam ele alınmıştır. Analiz yapılırken Uluslararası Yatırımcılar Derneği, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, Türkiye İstatistik Kurumu ve Kalkınma Bakanlığı verilerinden faydalanılmıştır. Çalışmaya ayrıca yabancı sermaye girişlerinin sektörel dağılım verileri de dahil edilmiş ve sektörel bazda yabancı sermaye girişi istihdam ilişkisi incelenmiştir.
Anahtar Kelimeler:

.

Türkiye’de Yabancı Sermaye Yatırımlarının İstihdam Üzerine Etkilerinin Vektör Otoregresif Model Var Modeli İle Analizi 2002-2014

.
Keywords:

.

Kaynakça

.