Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi

Yıl 2003 , Cilt 58 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

"marksizm ve hukuk" yazın incelemesi

Yazar kurumları :
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi1
Görüntülenme :
613
DOI :
Özet Türkçe :

"Marksizm ve Hukuk" başlığını taşıyan ilk çalışmamızda, Marx ve Engels'in eserlerinde hulaık konulu bir gezinti yapmayı amaçlamıştık. Bu kez, Marksizm ve hukuk hağlantısını kuran çalışmaların ineclenmesi, bir yazın derlernesi yapılması amaçlanmaktadır. Herbangi bir ülkedeki sosyalizm uygulamasının ihtiyaçlarıyla biçimlenmemiş ve ulaşılabilen çalışmalar incelenmiştir. fvlarksizm'de bir hukuk felsefesi, hukukbilimi veya daha zayıf bir kavramla bir hukuk anlayışı, hukuksal inceleme yöntemi bulunduğunu savunan yazarların bu noktada derinleşmedıkleri ve yeterli açıklık yaratamadıkları g"rülınektedir. Marksist hukuk felsefesi, bukuk kuramı, bukukbilimi veya öğretisinin varlığından söz etmek mümkün değildir. Hatta Marksist bukuk akımından söz etmek bile güçtür. Marhist bilme,anlama yöntemınin hukuk alanında uygulanahilirliğine ilişkin, bir hukuk akımına veya hukukhilimine zemin hazırlayabilecek yeterli sayıda örnek bulunmamakt.~dır. Henüz hukukun temel kavram, kurum, kategori ve ilkeleri 'vIarksist yöntemli çalışmalara konu olmamıştır. Marksizm ve hukuk ilişkisi günümüzde, daha alt basamaklardan kutulmak zorundadır.

Özet İngilizce :

After the first article entitled "Marxism and law," where Marx and Engels' writings on law have been reviewed, this article intcnds to survey tlıe literature that connects Marxism and law. This survey examines the books tlıat are availablc for us and that are not motivated hy needs of political practices of any certnin socialist coııntry. lt could hc observed that the writers who C1aim a Marxist legal philosophy. a Marxist jıırispnıdence or generaııy spcking a Marxist conception of law do not deepen this ıxıint. It is not
passible to talk aboııı a 'vIarxist legal philosophy, a Marxist Icgal tlıeory, a Marxist jıırispnıdence or a Marxisı legal doctrine; even it is difficıılı lo define a Marxisl legaI current. We do not have enouglı examples of ıısing Marxist lJletlıodology in law tlıal cmıld serve as hasis for evenlual Marxisı jutispnıdence. Basic concepıs,instiıuıions, categories and principles of laware not subjce!ed to the analyses tlıa! use Marxisı methodology.Unfortunaıcly, ıoday ıhe conncetion belween MarxislJl and law lIlust be foıınded from very early sleps

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :